To main content

Ewa Malgorzata Karchniwy

Research Scientist

Ewa Malgorzata Karchniwy

Research Scientist

Ewa Malgorzata Karchniwy
Phone: 929 92 839
Email:
Department: Thermal Energy
Office: Trondheim