Definisjoner bruk av tjenester

Avdelingsopphold:
Dataenhet for innlagte pasienter utskrevet fra avdeling i 2004 (men pasienten kan være innskrevet før 2004). Et døgnopphold kan bestå av ett eller flere påfølgende avdelingsopphold.

Bostedsområde:
En gruppe kommuner som utgjør et naturlig større geografisk område. Et bostedsområde er enten hele eller del av foretakets ”sørge for”-område (opptaksområde).

Dagbehandling:
Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagbehandling. I SAMDATA Somatikk 2004 er begrepet dagbehandling benyttet som summen av:
a) Dagbehandling, innlagte: Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere dager.
b) Dagbehandling, poliklinikk: Polikliniske konsultasjoner for dagbehandling (dagmedisin og dagkirurgi) med refusjon gjennom Innsatsstyrt finansiering (ISF). Disse behandlingene er skilt ut fra det totale antallet polikliniske konsultasjoner.

Døgnopphold:
Døgnopphold vil i vår sammenheng være definert som opphold ved heldøgnsavdeling. Inklusive opphold der utskrivningsdato er lik innskrivningsdato (0 liggedøgn) dersom oppholdet er kodet med oppholdstype 01 ”Heldøgnsopphold”.

Dataenhet fra sykehusene er avdelings- eller postopphold, men dersom pasienten har to eller flere sammenhengende avdelings- eller postopphold før utskriving fra sykehuset slås disse sammen til en heldøgnsinnleggelse. Liggetiden blir definert som utskrivingsdato minus innskrivingsdato. Dersom pasienten er registrert med ulike medisinske data for hvert av avdelings- eller postoppholdene blir pasienten først gruppert i ulike DRG-er. Heldøgnsoppholdet kategoriseres deretter i den DRG-en som hadde den mest kostnadskrevende behandlingen. Dersom det er lik kostnadsvekt eller manglende DRG ved avdelings- eller postoppholdene legges oppholdet til den avdelingen eller posten der pasienten hadde lengst liggetid.

Foretaksområde:
Det geografiske området (kommuner) hvor helseforetaket har ”sørge-for”-ansvaret.

Korrigerte opphold:
Korrigerte opphold er en teoretisk størrelse som benyttes for å korrigere for forskjeller i pasientsammensetning mellom sykehusene. Antall korrigerte opphold er beregnet som produktet av indeks for pasientsammensetning (se datagrunnlag og definisjoner ressursutnyttelse) ved et sykehus og antall sykehusopphold.

Liggedager og liggetider:
Vi har valgt å benytte den liggetidsdefinisjonen som setter antall liggedager for den enkelte pasient lik utskrivingsdato minus innskrivingsdato, dog minst 1. Innskrivningsdato settes ikke tidligere enn 1. januar året før utskrivningstidspunktet. Opphold med 0 liggedøgn kodes om til 1 liggedager, og opphold med over 365 liggedager regnes om til 365 liggedøgn.
De sykehusopphold som er med i årets beregninger er de som er utskrevet fra sykehuset i 2004. Pasienter som er innskrevet i 2004, men ikke utskrevet ved årets slutt i 2004, inkluderes ikke i våre beregninger. Kun avdelingsopphold avsluttet i 2004 er dermed inkludert.

Gjennomsnittlig liggetid:
Sum liggedager totalt for alle sykehusopphold dividert med antall sykehusopphold. Opphold hvor utskrivningsdato er lik innleggelsesdato kodes om til én liggedag og opphold med over 365 liggedager omkodes til 365 liggedager.

Reinnleggelser og fleropphold:
En reinnleggelse defineres som en ny innleggelse for øyeblikkelig hjelp innen 30 eller 60 dager etter tidligere utskrivning ved samme sykehus. Beregnes vanligvis bare for døgnopphold.

Et fleropphold kan være en del av en serie planlagte opphold, annet planlagt opphold for en pasient som tidligere har vært utskrevet fra samme sykehus samme kalenderår, eller være opphold for øyeblikkelig hjelp senere enn 60 dager etter utskrivning av opphold ved samme sykehus samme kalenderår. Fleropphold inkluderer også pasientenes første opphold (uavhengig av om dette er et planlagt opphold eller opphold for øyeblikkelig hjelp) dersom pasienten har flere opphold i løpet av året.

Samlet antall opphold:
Summen av døgnopphold og dagbehandling (dagbehandling innlagt) + dagbehandling på poliklinikk (dagbehandling på poliklinikk som utløser ISF-takst).

 

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |