Spørsmål og svar 2005-data
 • Hva er en liggedag?
 • Svar: Liggedag i vår definisjon er antall dager pasienten har vært innlagt på sykehus. En pasient som er dagbehandlet, det vil si inn- og utskrevet samme dag, vil i våre beregninger ha en liggedag på sykehus.

 • Hva er forskjellen på et ø-hjelpsopphold og et elektivt opphold?
 • Svar: Et elektivt opphold er en planlagt innleggelse, mens et ø-hjelpsopphold er et opphold som ikke ved innleggelsestidspunktet var planlagt på forhånd.

 • Kan det beregnes kostnader per avdelingstype eller for en bestemt diagnose?
 • Svar: Nei. I de datagrunnlag som er tilgjengelig for SAMDATA er det kun de totale kostnader for et helseforetaket eller et sykehus som er med. Det vil ikke være mulig å henføre kostnadene til avdelinger eller til en bestemt diagnose.

 • Er private med i oversiktene?
 • Svar: Private avtalespesialister er ikke med i presenterte oversikter. Det skyldes at pasientdata ikke er innlevert til Norsk Pasientregister (NPR). Private sykehus som leverer data til NPR er med i oversiktene. Når det gjelder ressursinnsats så er private kommersielle sykehus med, både i kostnadene og i personell og senger (gjelder somatikk). Kostnader til private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner med driftsavtale er med i de totale drifstkostnadene, det samme gjelder kostnader til private avtalespesialister.

 • Hvor mange bor i de forskjellige helseregionene?
 • Svar: Folketall per 1.1.2006 etter helseregion.

 

Totalt

0-17 år

18 år og over

Helseregion Øst

1 671 640

375 669

1 295 971

Helseregion Sør

899 870

209 995

689 875

Helseregion Vest

956 855

241 808

715 047

Helseregion Midt-Norge

649 075

155 029

494 046

Helseregion Nord

462 779

110 227

352 552

Total

4 640 219

1 092 728

3 547 491

 

 • Hvor kommer opplysningene i SAMDATA fra?
 • Svar: SAMDATA bygger på pasientdata innsamlet av NPR, institusjonsstatistikk (driftsdata og personelldata) innsamlet av Statistisk sentralbyrå (lenke), og regnskapsopplysninger innsamlet i fellesskap av SINTEF Helse og Statistisk sentralbyrå.

 • Hvorfor bruker SAMDATA i noen tilfeller betegnelsene "regionalt helseforetak (RHF)" og "helseforetak", mens man i andre tilfeller bruker "helseregion" og "helseforetaksområde".
 • Svar: Folk kan bli behandlet ved andre helseforetak enn der de bor. Når vi beregner bruken av tjenester, tar vi derfor utgangspunkt i pasientenes bosted (helseregion/ foretaksområde). Når vi beregner produksjon og produktivitet tar vi derimot utgangspukt i hvem som har produsert tjenesten (RHF/helseforetak).

Publisert 3. november 2005

                © SAMDATA 2007    |