Pasientdata for voksne

Pasientdata fra døgninstitusjoner for voksne

Norsk pasientregister (NPR) har stått for innsamling og kvalitetskontroll av pasientdataene. En del institusjoner har levert pasientdata hvor mange opphold mangler og/eller på en slik form at behandlingsenheten ikke kan identifiseres på en tilfredsstillende måte. Dette er opplysninger som meldes tilbake fra NPR slik at institusjonene kan gjøre et nytt forsøk på å hente ut pasientdata.

For 2004 har vi data om alle opphold fra 85 av døgninstitusjonene vi presenterer i SAMDATA for aktivitetsåret 2004. Disse institusjonene utgjør 74 prosent av aktiviteten i 2004 målt i oppholdsdøgn utløst i aktivitetsåret. For de institusjonene hvor pasientdata ikke foreligger med akseptabel kvalitet, benyttes tall fra SSB som beskriver aktiviteten totalt målt i utskrivninger og oppholdsdøgn. Beskrivelse av pasientene med hensyn på oppholdstid og diagnose kan ikke presenteres for disse institusjonene.

Enhetene i dataene er opphold ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet i 2004. Et institusjonsopphold er definert som den perioden en pasient får sammenhengende døgnbehandling ved institusjonen. Det vil si at i de tilfeller en person har interne avdelingsoverføringer, blir disse lenket sammen til ett institusjonsopphold. Når det gjelder forholdet mellom personer og opphold, er det er verdt å merke seg at enkelte pasienter kan ha flere institusjonsopphold i løpet av året.

Det er levert data på følgende områder for institusjoner som har levert pasientdata til NPR av akseptabel kvalitet:

  1. Samlet aktivitetsnivå for døgnbehandling i det psykiske helsevernet. Når det står NPR i tabellen, betyr det at vi har brukt data fra Norsk pasientregister i disse analysene. Står det SSB er det Statistisk sentralbyrås tall som er lagt til grunn. Dette gjelder statistikk over volumet av aktiviteten målt i opphold, utskrivninger og oppholdsdøgn innen aktivitetsåret.
  2. Oppholdstider for avsluttede opphold. Når det står NPR i tabellen, betyr det at vi har brukt data fra Norsk pasientregister i disse analysene. Dette gjelder statistikk over varigheten av oppholdene ved institusjonene.
  3. Statistikk over tilbudet til pasienter med ulike typer diagnoser. Kun institusjoner hvor minst 80 prosent av utskrivningene har diagnose ved utskrivning inngår, dette for å sikre at diagnosefordelingen er representativ. Når det står NPR i tabellen, betyr det at pasientdata fra Norsk pasientregister har oppfylt dette kriteriet.
  4. Opplysninger om tvangsinnleggelser i det psykiske helsevernet. Når det står NPR i tabellen, betyr det at pasientdata oppfyller kriteriet om tilstrekkelig registrering av innleggelsesformalitet og vi kan bruke data fra Norsk pasientregister i disse analysene. Hvis det står ikke aktuelt betyr det at institusjonen ikke var godkjent for tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i 2004.

Pasientdata fra poliklinikker for voksne

Tallmaterialet for konsultasjoner er primært hentet fra pasientdata fra poliklinikker for voksne. Norsk pasientregister (NPR) har stått for innsamling og kvalitetskontroll av pasientdataene. For de institusjoner hvor pasientdata ikke foreligger med akseptabel kvalitet, benyttes tall om antall konsultasjoner fra SSB. Pasientdata for 2004 omfatter polikliniske behandlingsepisoder fra 61 av institusjonene med poliklinisk aktivitet som presenteres i SAMDATA for aktivitetsåret 2004. Dette omfatter 60 prosent av de refusjonsberettigede konsultasjonene. Utvalget av episoder som benyttes er polikliniske episoder hvor det er utløst minst én refusjonsberettiget konsultasjon i statistikkåret 2004.

En pasient kan i løpet av statistikkåret ha flere episoder. Det etableres vanligvis en ny episode i tilfeller der pasienten etter en avsluttet behandlingsperiode rehenvises til poliklinikken. Det er stort samsvar mellom antall episoder og antall pasienter. Teknisk sett er det likevel snakk om antall registreringsepisoder.

Publisert 18. november 2005

                © SAMDATA 2007    |