Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne

Med fagårsverk menes antall årsverk totalt minus kategorien annet personell (merkantilt personell). Fagårsverk omfatter i hovedsak universitetsutdannet og høyskoleutdannet personell. For året 2004 er antall fagårsverk beregnet ved å ta gjennomsnittet for registrerte årsverk i 2003 og 2004. Årsaken er at årsverkstall baserer seg på punkttellinger ved slutten av året, og ved endringer i løpet av året vil gjennomsnittet gi et bedre uttrykk for den faktiske årsverksinnsatsen. Fagårsverk for 2003 er beregnet på tilsvarende måte.

Alle indikatorer presenteres som gjennomsnittstall på nasjonalt og regionalt nivå. HF- og RHF-tall er basert på estimat for institusjoner der data er mangelfulle eller ikke tilgjengelige. I andre tilfeller vil det, på grunn av endringer i institusjonsinndeling innen et HF enten som følge av omorganiseringer eller som følge av etablering av ny virksomhet, ikke være meningsfullt å beregne antall fagårsverk på institusjonsnivå som gjennomsnittstall for to år.

Det er foretatt korreksjoner i grunnlagstallene for 2003. Tallene for 2003 som presenteres her vil derfor avvike noe fra det som ble presentert i fjorårets sektorrapport.

Antall konsultasjoner er i hovedsak hentet fra pasientdata fra NPR. I de tilfellene at pasientdata mangler, er det supplert med tall for refusjonsberettigede konsultasjoner fra SSBs institusjonsstatistikk.

For institusjonene som leverer komplette pasientdata har vi opplysninger om antall episoder i løpet av året. I første tabell presenters estimat på gjennomsnittlig antall episoder per fagårsverk og konsultasjoner per episode basert på et utvalg poliklinikker. For å få et best mulig grunnlag til å sammenligne størrelser for ulike år, inngår kun poliklinikker hvor vi har opplysninger om antall episoder både for 2003 og 2004 i utvalget. Utvalget står for 37 prosent av samlet antall fagårsverk og 36 prosent av samlet antall konsultasjoner begge år. I tabellen bruker vi benevnelsen pasient i stedet for episode. Det er trolig ikke store forskjeller mellom de to størrelsene.

Publisert 7. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |