Kapasitetsutnytting i poliklinikker for barn og unge

Om datagrunnlaget og tabeller

I dette kapitlet presenteres indikatorer på produktivitet i poliklinikker for barn og unge. Tre indikatorer er sentrale:

  • antall tiltak per fagårsverk
  • antall tiltak per pasient
  • antall pasienter per fagårsverk

Tiltak per fagårsverk sier mest om hvor mye pasientrettet arbeid hver enkelt behandler i gjennomsnitt utfører, mens pasienter per behandler er et uttrykk for tilgjengelighet: I hvilken grad er den pasientrettede aktiviteten fordelt på mange pasienter - alternativt konsentrert om få pasienter som får omfattende behandling.

Med fagårsverk menes antall årsverk totalt minus kategorien annet personell (merkantilt personell). For året 2004 er antall fagårsverk beregnet ved å ta gjennomsnittet for registrerte årsverk i 2003 og 2004. Årsaken er at årsverkstall baserer seg på punkttellinger ved slutten av året, og ved endringer i løpet av året vil gjennomsnittet gi et bedre uttrykk for den faktiske årsverksinnsatsen. Fagårsverk for 2003 er beregnet på tilsvarende måte.

Alle indikatorer presenteres som gjennomsnittstall på nasjonalt og regionalt nivå. Tall for helseforetak og institusjoner/poliklinikker presenteres i del VII kapittel 19.4. Tall på institusjonsnivå vil ikke i alle tilfeller summere seg til de tallene som presenteres på helseforetaksnivå (HF) og regionnivå (RHF). I noen tilfeller skyldes dette at data på institusjonsnivå er mangelfulle eller ikke tilgjengelig. HF- og RHF-tall er da basert på estimat for disse institusjonene, og tall på institusjonsnivå presenteres ikke. I andre tilfeller vil det, på grunn av endringer i institusjonsinndeling innen et HF enten som følge av omorganiseringer eller som følge av etablering av ny virksomhet, ikke alltid være meningsfullt å beregne antall fagårsverk på institusjonsnivå som gjennomsnittstall for to år.

Det er foretatt korreksjoner i grunnlagstallene for 2003. Tallene for 2003 som presenteres her vil derfor avvike noe fra det som ble presentert i fjorårets sektorrapport.

Antall tiltak og behandlede pasienter er hentet fra pasientdata fra NPR. Antall tiltak omfatter direkte tiltak (pasient eller foresatte til stede) og indirekte tiltak (møter med samarbeidspartnere mm). Direkte tiltak er tilnærmet lik refusjonsberettigede konsultasjoner, som er det konsultasjonsbegrepet som benyttes i kapittel 14 for beregning av produktivitet i poliklinikker for voksne.

For nærmere omtale av datagrunnlaget viser vi til "Pasientdata for barn og unge" og "Personell og døgnplasser".

Publisert 30. november 2005

                © SAMDATA 2007    |