Datagrunnlag tilgjengelighet (ventetid)

Norsk pasientregister (NPR) mottar VentSYS- og pasientdata fra sykehusene. Begge datakildene kan anvendes for å beregne ventetider. I VentSYS rapporteringen skilles det mellom øyeblikkstall og periodetall. Med øyeblikkstall menes antall pasienter som venter på et gitt opptellingstidspunkt og hvor lenge pasientene har ventet på utredning/behandling. Med periodetall menes antall nyhenviste og antall henvisninger avviklet (med ventetid) i en periode. Med VentSYS-data er det mulig er å beregne antall ventende og ventetid på fagområde-nivå. I VentSYS rapporteringen er det ikke "pasient" som er enheten, men "henvisning/søknad". Pasientdata gir muligheten for å bergene ventetid på et lavere nivå enn VentSYS-data, og ventetiden kan beregnes for det enkelte inngrep.

I SAMDATA har vi tidligere anvendt både VentSYS-data (øyeblikks- og periodetall) og pasientdata for å beregne ventende og ventetider. Da det knytter seg usikkerhet til kvaliteten på periodetallene i VentSYS for 1. tertial 2005, har vi valgt å ikke fremstile oversikter over utviklingen i antall avviklede henvisninger. Avviklede henvisninger er tidligere anvendt for å kunne beregne ”køindikator” (Huseby, 2004). Formålet med ”køindikatoren” har vært å analysere om endring i antall ventende mellom to tidspunkt kan forklares gjennom endring i antall avviklede henvisninger, og at det ikke er andre forhold som forklarer en slik endring (for eksempel økning eller nedgang i antall nyhenvisninger eller ikke ordinært avviklede henvisninger). På grunn av usikkerhet knyttet til datagrunnlaget har vi valgt å ikke presentere denne indikatoren for 2005.
I dette kapitlet fremstilles det oversikter som beskriver status og utvikling i antall ventende og ventetid (for ventende pasienter) nasjonalt og for helseregionene og foretaksområdene. Antall ventende og vente¬tid er også fordelt etter fagområde. Fagområde er anvendt for å kunne identifisere hvilke pasientgrupper hvor antall ventende og ventetid varierer mellom helseregionene. Fagområde er en betegnelse på kliniske hoved- og subspesialiteter.

Tidligere SAMDATA-rapporter har presentert ventetid for utvalgte pasientgrupper med hjelp av pasientdata fra NPR. Pasientdataene gjør det mulig, i motsetning til VentSYS-data, å beregne faktisk ventetid for særskilte pasientgrupper (ikke bare på fagområder). Indikatorene presentert i SAMDATA er utvalgt i forhold til a) størrelse, b) hastegrad; det vil si både pasientgrupper som har en alvorlig sykdom og hvor lang ventetid bør unngås (for eksempel kreftpasienter) og pasientgrupper som har lavere hastegrad i forhold til behandling. De sistnevnte er også interessante i et prioriteringsperspektiv. Slike pasientgrupper har også ofte muligheter for å kjøpe seg behandling i det private marked, fordi det gjelder relativt enkel be¬handling eller kirurgi som kan gjøres som dagbehandling. De regionale helseforetakene inngår i økende grad avtaler om kjøp av denne typen behandling hos private avtalespesialister fordi det er for liten kapasitet (lengre ventetid) ved de offentlige sykehusene. Det er beregnet ventetid for følgende typer behandling: grå stær, lyskebrokk, fjerning av mandler og åreknuter. Dette er pasientgrupper som har lav hastegrad i forhold til behandling. Videre er det beregnet ventetid for: behandling for innsettelse av hofteproteser, operasjon av tykktarms- og/eller endetarmskreft, operasjon av brystkreft og operasjon av prostatakreft. Dette er pasientgrupper som har en alvorlig sykdom og hvor lang ventetid bør unngås.

I tidligere rapporter har vi presentert ventetid for disse indikatorene for befolkningen på regionalt- og helseforetaksnivå. For 2004 er det ikke innrapportert ventelisteinformasjon i pasientdata til NPR komplett. Det er anslagsvis 30 prosent av de innrapporterte oppholdene hvor det mangler informasjon som gjør det mulig å beregne ventetid for disse oppholdene. Årsaken til manglende kompletthet i pasientdata er relatert til en større systemleverandørs endring/oppgradering av pasientadministrative systemer på sykehus, hvilket har bidratt til at informasjonen ikke er blitt med i sykehusenes uttrekk av data rapportert til NPR. Derfor inngår ventetid for utvalgte indikatoroperasjoner på nasjonalt nivå for perioden 2001-2004. Det er for 2004 lagt til grunn de helseforetak som har rapportert nødvendig ventelisteinformasjon, anslagsvis 70 prosent av oppholdene.

Behandling hos private avtalespesialister og ved private sykehus er ikke inkludert her. Årsaken er at private sykehus og avtalespesialister ikke rapporterer vente¬listedata til NPR. Dette må tas i betraktning ved sammenligninger av behandlingsrater for befolkningen i ulike deler av landet.

Publisert 5. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |