Spørsmål og svar 2004-data
 • Hva er en liggedag?
 • Svar: Liggedag i vår definisjon er antall dager pasienten har vært innlagt på sykehus. En pasient som er dagbehandlet, det vil si inn- og utskrevet samme dag, vil i våre beregninger ha en liggedag på sykehus.

 • Hva er forskjellen på et ø-hjelpsopphold og et elektivt opphold?
 • Svar: Et elektivt opphold er en planlagt innleggelse, mens et ø-hjelpsopphold er et opphold som ikke ved innleggelsestidspunktet var planlagt på forhånd.

 • Kan det beregnes kostnader per avdelingstype eller for en bestemt diagnose?
 • Svar: Nei. I de datagrunnlag som er tilgjengelig for SAMDATA er det kun de totale kostnader for et helseforetaket eller et sykehus som er med. Det vil ikke være mulig å henføre kostnadene til avdelinger eller til en bestemt diagnose.

 • Er private med i oversiktene?
 • Svar: Private avtalespesialister er ikke med i presenterte oversikter. Det skyldes at pasientdata ikke er innlevert til Norsk Pasientregister (NPR). Private sykehus som leverer data til NPR er med i oversiktene. Når det gjelder ressursinnsats så er private kommersielle sykehus med, både i kostnadene og i personell og senger (gjelder somatikk). Kostnader til private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner med driftsavtale er med i de totale drifstkostnadene, det samme gjelder kostnader til private avtalespesialister.

 • Hvor mange bor i de forskjellige helseregionene?
 • Svar: Folketall per 1.1.2005 etter helseregion.

 

0-17

18 år og over

Totalt

Helseregion Øst

371 452

1 282 704

1 654 156

Helseregion Sør

209 690

685 698

895 388

Helseregion Vest

241 237

707 242

948 479

Helseregion Midt-Norge

154 928

490 772

645 700

Helseregion Nord

110 726

351 914

462 640

Totalt

1 088 033

3 518 330

4 606 363


 

 •  Hvor mange barn og unge får behandling i psykisk helsevern ?
 • Svar: I 2004 mottok 39 340 barn og unge et behandlingstilbud.

 • Har vi nådd Opptrappingsplanens mål om at 5 % av barn og unge skal få behandling ?
 • Svar: Nei, i 2004 har 3,6 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen i Norge fått et behandlingstilbud i psykisk helsevern. Men det er forskjeller mellom  helseregionene. I Helse Nord får 5,1 av barn og unge behandling, mens de andre helseregionene ligger mellom 3,0 og 3,8 prosent.

 • Hvor kommer opplysningene i SAMDATA fra?
 • Svar: SAMDATA bygger på pasientdata innsamlet av NPR, institusjonsstatistikk (driftsdata og personelldata) innsamlet av Statistisk sentralbyrå (lenke), og regnskapsopplysninger innsamlet i fellesskap av SINTEF Helse og Statistisk sentralbyrå.

 • Hvorfor bruker SAMDATA i noen tilfeller betegnelsene "regionalt helseforetak (RHF)" og "helseforetak", mens man i andre tilfeller bruker "helseregion" og "helseforetaksområde".
 • Svar: Folk kan bli behandlet ved andre helseforetak enn der de bor. Når vi beregner bruken av tjenester, tar vi derfor utgangspunkt i pasientenes bosted (helseregion/ foretaksområde). Når vi beregner produksjon og produktivitet tar vi derimot utgangspukt i hvem som har produsert tjenesten (RHF/helseforetak).

Publisert 3. november 2005

                © SAMDATA 2007    |