Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering

Datagrunnlag

Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner, er innsamlet av Statistisk Sentralbyrå (SSB). SSB og SINTEF Helse har i samarbeid kvalitetskontrollert innsamlede regnskapstall i dialog med RHF-ene, HF-ene og de private institusjonene.

I datagrunnlaget inkluderes den andelen av kostnader ved kommersielle sykehus/klinikker som er offentlig finansiert. Dette beregnes ved å anta at kostnader for den offentlig finansierte delen av virksomheten er lik inntekten som institusjonen mottar fra RHF-ene.
Kontoplan for driftsregnskap fra private institusjoner har ved beregning av kostnader og finansiering blitt konvertert til kontoplan for offentlige helseforetak. Konverteringen har blitt utført av SINTEF Helse.

Som det framgår av definisjonene nedenfor har det ved beregning av de enkelte utgifts- og inntektsbegreper blitt forutsatt at kontoplanen har blitt brukt likt av regnskapsfører ved institusjonene/helseforetakene. Hvis det ved kvalitetskontroll har blitt avdekket avvikende praksis ved føring av regnskap, har de aktuelle størrelser blitt overført til det kontonummer som våre definisjoner forutsetter. Imidlertid kan det være enkelte mindre beløp som ikke står på de kontonummer som våre definisjoner forutsetter. Årsaken til dette kan være at avvikende praksis ikke har blitt avdekket i kontrollen, eller at beløpets størrelse har gjort at korreksjonen ikke har blitt prioritert.

I sammenligning med 2003 benyttes deflator for prisvekst i konsumet av helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen. Deflatoren er på 2,6 prosent. Dette er samme deflator som benyttes av SSB.

Definisjoner

Totale driftskostnader:
Totale driftskostnader omfatter kostnader ført under kontonr 4 – 7 i helseforetakenes kontoplan. Av- og nedskrivinger ført under kontonr 60, kostnader til leie av lokaler ført under kontonr 630, gjestepasientkostnader ført under kontonr 673 samt tap ol ført under kto 78 er holdt utenom i beregning av totale driftskostnader for institusjonene. Videre er kapitalanskaffelser, det vil si anskaffelser med verdi over kr 50 000 og levetid lenger enn 3 år, ikke inkludert i driftsutgiftene som ligger til grunn ved beregning av totale driftskostnader ved institusjoner. Finansregnskap, ekstraordinære inntekter og kostnader, årsresultat, samt overføringer og disponeringer ført under kontonr 8 er ikke inkludert i begrepet totale driftskostnader ved institusjonene. For somatisk spesialisthelsetjeneste er kostnader som angitt over ført under følgende KOSTRA funksjoner inkludert ved beregning av totale driftskostnader:

- Funksjon 608, transport av helsepersonell
- Funksjon 610, somatiske tjenester - fellesfunksjoner
- Funksjon 615, somatiske tjenester – røntgen/lab
- Funksjon 620, somatiske tjenester - behandling
- Funksjon 625, somatiske tjenester – privatpraktiserende legespesialister med driftsavtale
- Funksjon 630, somatiske tjenester – (re-) habilitering
- Funksjon 670, utadrettede støttefunksjoner
- Funksjon 673, særskilte funksjoner

Lønnskostnader:
Lønnskostnader defineres som sum av alle kostnader, inkludert alle lønnsrefusjoner, ført på underkontoer av kontonr 5 ”Lønnskostnad”.

Kostnader til varer og tjenester:
Kostnader til varer og tjenester defineres som sum av alle kostnader ført på underkontoer av kontonr 4 ”Varekostnad”.

Andre driftskostnader:
Andre driftkostnader defineres som sum av alle kostnader ført på underkontoer under kontonr 6 og 7 ”Annen driftskostnad, av- og nedskrivning”, med unntak av kontonr 60 ”av- og nedskrivning”, kontonr 630 ”Leie lokaler”, kontonr 673 ”Pasientbehandling (gjestepasientkostnader)” og kontonr 78 "Tap ol".

Driftstilskudd til avtalespesialister:
Kostnader vedrørende driftstilskudd til privatpraktiserende legespesialister med driftsavtale framkommer i 2004 på en egen funksjon, funksjon 625.

Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste:
Sum driftskostnader egne institusjoner/helseforetak og driftstilskudd til avtale¬spesialister innen somatisk spesialisthelsetjeneste.

Innsatsstyrt finansiering (ISF):
Utbetalinger fra staten til RHF-ene med grunnlag i innrapportert behandlingsaktivitet for pasienter hjemmehørende i egen helseregion. Opplysninger om utbetaling til ISF er hentet fra SINTEF Helse PaFi.

Polikliniske refusjoner:
Sum av refusjoner fra Rikstrygdeverket (RTV) ført under kontonr 322 – ”poliklinikkinntekter fra RTV” og kontonr 323 – ”laboratorieinntekter fra RTV”, i helseforetakenes kontoplan.

Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra:
Tilskuddet gis til alle helseregionene for å ivareta sitt ansvar for forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra. I tilskuddet inngår også finansiering av kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Tilskuddet er inntektsført på kontonr 332, 333 og 334 i helseforetakenes kontoplan.

Pasientbetaling:
Består av kontonr 324 – ”egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter”, samt kontonr 325 – ”selvbetalende pasienter”.

Salgsinntekter mv.:
Dette består av kontonr 30 og 31 – ”salgsinntekter”, kontonr 326 – ”utskrivingsklare pasienter”, kontonr 329 – ”andre pasient- og behandlingsrelaterte inntekter”, kontonr 338 – ”andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige tilskudd”, kontonr 339 – ”andre pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd”, kontonr 34 – ”offentlig avgift vedrørende om¬setning”, kontonr 35 – ”andre tilskudd/refusjoner”, kontonr 36 – ”leieinntekter”, kontonr 39 – ”andre inntekter”. Statens direkte finansiering av Glittreklinikken og øvrige kurpenger fra RTV vil inngå her.

Driftskostnader finansiert av RHF – nasjonalt nivå:
Dette vil framkomme som totale driftskostnader som ikke er finansiert av polikliniske refusjoner, tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra, pasientbetaling og salgsinntekter mv. Det vil si at denne størrelsen residualbestemmes som totale drifts¬kostnader minus de finansieringpostene som er angitt.

Gjestepasientkostnader:
Består av kostnader til kjøp av helsetjenester i andre helseregioner, eller hos private kommersielle og ideelle institusjoner. Disse utgiftene er ført på kontonr 673 i driftsregnskapene ved de regionale helseforetak samt helseforetak/institusjoner. Opplysninger om gjestepasientoppgjør mellom regioner har i hovedsak blitt basert på opplysninger om sumtall fra RHF-ene. Kjøp av lab- og røntgentjenester fra private institutter inngår ikke i begrepet gjestepasientkostnader. Lab- og røntgen-oppgjør mellom regioner, tilskudd til private opptrenings-/rehabiliteringsinstitusjoner innenfor egen helseregion og kjøp av helsetjenester til egen virksomhet, for eksempel innleid arbeidskraft, inngår heller ikke i begrepet gjestepasientkostnader.

Gjestepasientinntekter:
Består av inntekter generert av behandlede pasienter bosatt i andre regioner. Inn¬tektene er ført på kontonr 321 ved regionale helseforetak og helsefore¬tak/institusjoner. ISF-refusjoner generert av regionens egne pasienter som har blitt behandlet i andre regioner inngår ikke under begrepet gjestepasientinntekter. Opp¬lysninger om gjestepasientoppgjør mellom regioner har i hovedsak blitt basert på opplysninger om sumtall fra RHF-ene og kvalitetssikres ved å benytte antall DRG-poeng i pasientstrømmer mellom regionene. Oversikt over omfang av pasientstrømmer mottas fra SINTEF Helse PaFi.

I den grad det har blitt avdekket at helseforetakene/institusjonene har ført internt oppgjør ved kjøp av helsetjenester ved andre helseforetak innen regionen har kostnader/inntekter for dette blitt korrigert ved kvalitetskontroll av datagrunnlag.

Netto gjestepasientoppgjør:
Gjestepasientkostnader minus gjestepasientinntekter.

Driftskostnader finansiert av RHF:
Dette vil framkomme som helseregionens totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste korrigert for gjestepasientoppgjør, som ikke er finansiert av polikliniske refusjoner, tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra, pasientbetaling eller andre salgsinntekter mv. Dvs at denne størrelsen residualbestemmes som totale driftskostnader psykisk helsevern korrigert for gjestepasientoppgjør minus de finansieringsartene som er angitt overfor. Ved beregning av driftskostnader finansiert av RHF presentert i nasjonale tabeller korrigeres det ikke for gjestepasientoppgjør.

Merk at totale driftskostnader på nasjonalt nivå avviker fra totale driftskostnader når utgiftene ved RHF-ene summeres. Dette skyldes flere forhold:
1) Kjøp av behandling hos private institusjoner som ikke rapporterer regnskap kan inngå som regionenes gjestepasientkostnader. Dette vil ikke inngå når totale driftskostnader nasjonalt sum¬meres over enheter som rapporterer regnskapsdata.
2) Glittreklinikken finansieres i hovedsak direkte av staten. Det vil si at når sum totale driftskostnader summeres for helseregionene, inngår ikke statens kostnader til Glittreklinikken.
3) I tillegg kan avviket skyldes mangler og feilføringer av gjestepasientoppgjør som ikke avdekkes i kvalitetskontroll.
Når totale driftskostnader på nasjonalt nivå avviker fra totale driftskostnader summert over regionene, vil også driftskostnader finansiert av RHF i nasjonale tabeller avvike fra driftskostnader finansiert av RHF i presentert i regionale tabeller.

Publisert 28. november 2005

                © SAMDATA 2007    |