Ventetid for poliklinisk behandling

Om datagrunnlag og tabeller

Ventetidsinformasjon er hentet fra Norsk pasientregister/InfoVent. Hvert tertial rapporterer institusjoner i spesialisthelsetjenesten informasjon om pasienter på venteliste. Ut fra disse data blir statistikk for nyhenviste, ordinært avviklede, fortsatt på venteliste og gjennomsnittlig ventetid beregnet. Nærmere dokumentasjon om datagrunnlag og kontroll finnes på hjemmesiden til NPR: www.npr.no. Her finnes også ventelistestatistikk tilgjengelig i form av en såkalt kubeløsning. Hver kube inneholder rundt 10 dimensjoner:

 1. Fagområder (somatikk, psykisk helsevern; som igjen er delt i voksen og bup)
 2. Behandlingssteder (region – foretak – institusjon)
 3. Omsorgsnivå (døgn – dag – poliklinisk)
 4. Kjønn
 5. Alder
 6. Ventetider (< 1mnd, 1-3 mnd, 3-6 mnd, 6-12 mnd, 1-4 år, > 4 år)
 7. Bostedsområde
 8. Type institusjon (somatisk, vop, bup)
 9. Ventelistetall
  - Ant nyhenv: Antall som er henvist i perioden
  - Gjsn v.tid nyhenv: Gjennomsnittlig ventetid for de som er nyhenviste i perioden.
  - Ant ord. avviklet: Antall avviklet fra køen. Tilsvarer periodetallet.
  - Gjsn v.tid avviklet: Gjennomsnittlig ventetid for de som er avviklet, uavhengig når disse ble henvist
  - Ant ventende: Antall som ennå ikke er tatt til behandling i slutten av perioden
  - Gjsn v.tid ventende: Gjennomsnittlig ventetid for de som venter ved slutten av perioden

Tallmaterialet som presenteres i det følgende er hentet fra denne kubeløsningen på www.npr.no.

Ikke alle poliklinikker har levert ventelistedata til NPR for alle tertialer alle år, se tabellen under. Tallene for antall avviklet og antall på venteliste er derfor for lave. Gjennomsnittlig ventetid vil være basert for et utvalg pasienter i disse tilfellene.

En gjennomgang av aktivitetsdata for barn og unge for 2003 viste at omlag 40 prosent av pasientene ble avviklet fra køen den samme dagen som første pasientkontakt. Omlag 30 prosent av pasientene hadde med avviklingsdato satt henholdsvis før og etter første pasientkontakt. Dersom det går lang tid mellom første og andre pasientkontakt, kan dette medføre vesentlig forskjell i registrert ventetid, mens reell ventetid kan være mer lik mellom poliklinikkene. Etter vår vurdering indikerer det at indikatoren "gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede" bør tolkes med forsiktighet.

Institusjoner som ikke har levert data. 2002-2004.

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

2002

1. tertial

 

Oppland sentralsykehus psykiatri, DPS Hadeland, DPS Lillehammer og Sanderud sykehus (alle Innlandet HF)

2. tertial

BUP Gjøvik (Innlandet HF).

Voksenpsykiatri ved Kongsberg sykehus (Blefjell Sykehus HF).

3. tertial

Asker og Bærum BUP, Kringsjå barnepsykiatriske døgnenhet.

Fjell og Årstad DPS (Helse Bergen HF).

2003

1. tertial

 

Psykiatrisk avdeling ved UNN, Psykiatrisk senter Midt-Troms og Psykiatrisk senter Region Nord (Alle UNN HF).

2. tertial

BUP Tromsø (UNN HF), BUP Narvik og BUP Stokmarknes (Hålogalandssykehuset HF), BUP poliklinikk Halden (Sykehuset Østfold HF).

Psykiatrisk avdeling ved UNN, Psykiatrisk senter Midt-Troms og Psykiatrisk senter Region Nord (alle UNN HF) Psykiatrisk avdeling ved Aker sykehus (Aker univ.sh HF), samt Bjørkeli i Helse Vest RHF.

3. tertial

BUP Tromsø (UNN HF).

 

2004

1. tertial

Lofoten BUP (Nordlandssykehuset HF) og BUP Narvik (Hålogalandssykehuset HF).

 

2. tertial

BUP Tromsø (UNN HF), BUP Narvik og BUP Stokmarknes (Hålogalandssykehuset HF).

Psykiatrisk avdeling ved Haugesund sjukehus, Valen sjukehus og Stord DPS (alle Helse Fonna HF).

3. tertial

Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem (Ullevål HF) og BUP Nordhordland (Helse Bergen HF).

Sanderud sykehus (Innlandet HF) samt alle institusjoner innen psykisk helsevern ved Helse Fonna HF.

Publisert 30. november 2005

                © SAMDATA 2007    |