Kostnader og finansiering

Rapportering på øremerkede bevilgninger

Styringsdokumentene for 2004 gir krav om rapportering på øremerkede bevilgninger. Helsedepartementet sender derfor ut rapporteringsskjema for midler tildelt gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse, statsbudsjettets kapittel 743, post 75. I rapporteringsskjemaet bes det om informasjon på HF nivå, der iverksatte tiltak skal beskrives kort og det skal gis informasjon om hvilken institusjon de enkelte tiltakene er gjennomført på. Hvert HF rapporterer hvor mye av de øremerkede opptrappingsmidlene som er mottatt for 2004, hvor mye som er overført fra 2003, hvordan disse tilgjengelige midlene er benyttet, og til slutt hvor mye som er overført til 2005. Kopier av de besvarte skjemaene ble sendt til SINTEF Helse, og SINTEF Helse har kvalitetskontrollert tallene og rapportert endelige tall tilbake til departementet. Tabellene som inneholder informasjon om øremerkede statstilskudd er hentet direkte fra denne rapporteringen og regnskapstallene er kontrollert opp mot dette. Tallene refererer til det som er brukt til driftsformål i 2004.

Regnskapstall

Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner, er innsamlet av Statistisk Sentralbyrå (SSB). SSB og SINTEF Helse har i samarbeid kvalitetskontrollert innsamlede regnskapstall i dialog med RHF-ene, HF-ene og de private institusjonene. Som en del av kvalitetskontrollen har kontaktpersoner ved helseforetakene og RHF-ene før publisering fått mulighet til å gi tilbakemelding på egne endelige regnskapstall som ligger til grunn for beregningene.

Kontoplan for driftsregnskap fra private institusjoner har ved beregning av kostnader og finansiering blitt konvertert til kontoplan for offentlige helseforetak. Konverteringen har blitt utført av SINTEF Helse.

Som det framgår av definisjonene nedenfor har det ved beregning av de enkelte kostnads- og inntektsbegreper blitt forutsatt at kontoplanen har blitt brukt likt av regnskapsfører ved institusjonene/helseforetakene. Hvis det ved kvalitetskontroll har blitt avdekket avvikende praksis ved føring av regnskap, har de aktuelle størrelser blitt lagt til det kontonummer som våre definisjoner forutsetter. Imidlertid kan det være enkelte mindre beløp som ikke står på de kontonummer som våre definisjoner forutsetter. Årsaken til dette kan være at avvikende praksis ikke har blitt avdekket i regnskapskontrollen, eller at beløpets størrelse har gjort at korreksjon ikke har blitt prioritert.

Definisjoner

Totale driftskostnader:
Totale driftskostnader omfatter kostnader ført under kontonr 4 – 7 i helseforetakenes kontoplan. Av- og nedskrivinger ført under kontonr 60, kostnader til leie av lokaler ført under kontonr 630 samt gjestepasientkostnader ført under kontonr 673 er holdt utenom i beregning av totale driftskostnader for institusjonene. Videre er kapitalanskaffelser, dvs. anskaffelser med verdi over kroner 50 000 og levetid lenger enn 3 år, ikke inkludert i driftskostnadene som ligger til grunn ved beregning av totale driftskostnader ved institusjoner. Finansregnskap, ekstraordinære inntekter og kostnader, årsresultat, samt overføringer og disponeringer ført under kontonr 8 er ikke inkludert i begrepet totale driftskostnader ved institusjonene.

For psykisk helsevern er kostnader som angitt over ført under følgende KOSTRA funksjoner inkludert ved beregning av totale driftskostnader:

  • Funksjon 640, voksenpsykatri - fellesfunksjoner
  • Funksjon 645, voksenpsykiatri – direkte pasientrettet virksomhet
  • Funksjon 646, voksenpsykiatri - privatpraktiserende psykiatere og kliniske psykologer med driftsavtale
  • Funksjon 647, voksenpsykiatri – privat pleie.
  • Funksjon 650, barne- og ungdomspsykiatri fellesfunksjoner
  • Funksjon 655, barne- og ungdomspsykiatri direkte pasientrettet virksomhet
  • Funksjon 654, barne – og ungdomspsykiatri - privatpraktiserende psykiatere og kliniske psykologer med driftsavtale

Lønnskostnader:
Lønnskostnader defineres som sum av alle kostnader før på underkontoer av kontonr 5 ”Lønnskostnad”.

Kostnader til varer og tjenester:
Kostnader til varer og tjenester defineres som sum av alle kostnader ført på underkontoer av kontonr 4 ”Varekostnad”.

Andre driftskostnader:
Andre driftkostnader defineres som sum av alle kostnader ført på underkontoer under kontonr 6 og 7 ”Annen driftskostnad, av- og nedskrivning”, med unntak av kontonr 60 ”av- og nedskrivning”, kontonr 630 ”Leie lokaler”, kontonr 673 ”Pasientbehandling (gjestepasientkostnader)” og kontonr 78 ”Tap”.

Polikliniske refusjoner:
Sum refusjoner fra Rikstrygdeverket ført under kontonr 322 – ”poliklinikkinntekter fra RTV” og kontonr 323 – ”laboratorieinntekter fra RTV”, i helseforetakenes kontoplan.

Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra:
Dette er tilskudd som gis til alle helseregionene for å ivareta ansvar for forskning og utdanning, samt nasjonale medisinske kompetansesentra. I tilskuddet inngår også finansiering av kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Tilskuddet består av tre deler, og er i hovedsak inntektsført under kontonr 332, 333 og 334 i helseforetakenes kontoplan.

Øremerkede driftstilskudd fra staten:
For psykisk helsevern består dette i hovedsak av øremerkede midler fra Opptrappingsplanen for psykisk helse. Øremerkede midler er i hovedsak ført under kontonr 335 og 336 i helseforetakenes kontoplan. I SAMDATA presenteres tall på region- og nasjonalt nivå. Disse er basert på opplysninger fra den obligatoriske rapporteringen til staten om bruken av opptrappingsplanmidler.

Pasientbetaling:
Pasientbetaling er ført på kontonr 324 – ”egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter”, samt konto nr 325 – ”selvbetalende pasienter”.

Salgsinntekter mv.:
Dette består av kontonr 30 og 31 – ”salgsinntekter”, kontonr 326 – ”utskrivingsklare pasienter”, kontonr 329 – ”andre pasient- og behandlingsrelaterte inntekter”, kontonr 338 – ”andre pasient-/behandlingsrelaterte offentlige tilskudd”, kontonr 339 – ”andre pasient-/behandlingsrelaterte tilskudd”, kontonr 34 – ”offentlig avgift vedrørende omsetning”, kontonr 35 – ”andre tilskudd/refusjoner”, kontonr 36 – ”leieinntekter”, kontonr 38 – ”gevinst ved avgang av anleggsmidler”, kontonr 39 – ”andre inntekter”. Statens direkte finansiering av Modum Bad også inngår her.

Driftskostnader finansiert av RHF – nasjonalt nivå:
Dette vil framkomme som totale driftskostnader som ikke er finansiert av polikliniske refusjoner, regionsykehustilskudd, andre øremerkede tilskudd, pasientbetaling, andre refusjoner/tilskudd og salgsinntekter. Dvs. at denne størrelsen residualbestemmes som totale driftskostnader psykisk helsevern minus de finansieringspostene som er angitt.

Gjestepasientkostnader:
Består av kostnader til kjøp av helsetjenester i andre helseregioner eller hos private institusjoner. Opplysninger om gjestepasientoppgjør mellom regioner har i hovedsak blitt basert på opplysninger om sumtall fra RHF-ene. Kjøp av tjenester til egen virksomhet, f.eks. innleie av arbeidskraft, inngår ikke i begrepet gjestepasientkostnader.

Gjestepasientinntekter:
Består av inntekter generert av behandlede pasienter bosatt i andre regioner. Opplysninger om gjestepasientoppgjør mellom regioner har i hovedsak blitt basert på opplysninger om sumtall fra RHF-ene.

I den grad det har blitt avdekket at helseforetakene/institusjonene har ført internt oppgjør ved kjøp av helsetjenester ved andre helseforetak innen regionen har kostnader/inntekter for dette blitt korrigert ved kvalitetskontroll av datagrunnlag.

Netto gjestepasientoppgjør:
Gjestepasientkostnader minus gjestepasientinntekter.

Driftskostnader finansiert av RHF – regionalt nivå:
Dette vil framkomme som helseregionens totale driftskostnader til psykisk helsevern korrigert for gjestepasientoppgjør, som ikke er finansiert av polikliniske refusjoner, regionsykehustilskudd, andre øremerkede tilskudd, pasientbetaling eller andre refusjoner/tilskudd /salgsinntekter. Dvs. at denne størrelsen residualbestemmes som totale driftskostnader psykisk helsevern korrigert for gjestepasientoppgjør minus de finansieringsartene som er angitt overfor.

Merk at totale driftskostnader på nasjonalt nivå avviker fra totale driftskostnader når utgiftene ved RHF-ene summeres. Dette skyldes to forhold:

  • Modum Bad finansieres i hovedsak direkte av staten. Dvs. at når sum totale driftskostnader summeres for helseregionene, så inngår ikke statens kostnader til Modum Bad.
  • Gjestepasientoppgjøret mellom RHF-ene balanserer ikke, dvs. at sum gjestepasientkostnader ikke er lik sum gjestepasientinntekter når RHF-ene summeres. Dette skyldes mangler i datagrunnlaget, som kan forårsakes av feilføringer som ikke avdekkes i kvalitetskontroll.

Når gjestepasientoppgjøret ikke balanserer, så vil også driftskostnader finansiert av RHF i nasjonale tabeller avvike fra driftskostnader finansiert av RHF i regionale tabeller.

Publisert 18. november 2005

                © SAMDATA 2007    |