Fordeling av ressurser og forbruk av tjenester mellom foretaksområder

I kapitlene 9, 10 og 11 beregnes indikatorer for ressursinnsats og forbruk fordelt på geografiske områder. Beregningene bygger på pasientdata innhentet av Norsk pasientregister og ressursdata og pasientstatistikk innhentet av Statistisk sentralbyrå.

For tjenestene til barn og unge beregnes forbruksrater og ressursfordeling med utgangspunkt i pasientdata innsamlet av NPR. Utgangspunktet for beregningene er her antall behandlede pasienter. I kapittel 9 blir personellet ved hver poliklinikk fordelt ut på helseforetaksområdene ut fra hvor stor andel av pasientene ved poliklinikken som var hjemmehørende i hvert helseforetaksområde. Øvrig personell og døgnplasser ved hver institusjon fordeles tilsvarende med utgangspunkt i hvor stor andel av døgn- og dagpasientene ved institusjonen som var hjemmehørende i hvert helseforetaksområde. Ressurser knyttet til hvert foretaksområde kan deretter beregnes ved å summere ressursene de er blitt tilordnet fra den enkelte institusjon. Vi mangler pasientdata for BUP Levanger i 2004. Ressursene er derfor i sin helhet tilordnet Nord-Trøndelag.

Beregningene for fordeling av tjenester til voksne tar utgangspunkt i samme metode. På grunn av forskjeller og svakheter ved datagrunnlaget har det imidlertid vært nødvendig å foreta enkelte tilpasninger.

Pasientdata for poliklinikkene omfatter bare 59 prosent av konsultasjonene. Vi har derfor valgt ikke å benytte pasientdata i beregningen. Ressurser ved poliklinikkene er i sin helhet tilordnet det helseforetaksområdet poliklinikken er lokalisert.  Ved beregning av forbruksrater har vi på samme måte forutsatt at alle polikliniske konsultasjoner har gått til befolkningen i det helseforetaksområdet poliklinikken er lokalisert.

Mål for bruk av døgntjenester tar utgangspunkt i pasientdata, der disse ansees å være komplette. Dette gjelder 85 av de 114 døgninstitusjonene som inngår i SAMDATA. For 24 institusjoner har vi pasientdata som ikke er komplette. For disse institusjonene er samlet forbruk (opphold og oppholdsdøgn) hentet fra samleoppgaver innhentet av SSB. Disse fordeles på foretaksområder ut fra områdenes andel av opphold/oppholdsdøgn i de pasientdata som er tilgjengelige. For Modum Bads Nervesanatorium, Alna DPS, Grorud DPS og Lassatjern etterhvernshjem mangler vi pasientdata for 2004. For Modum Bad Nervesanatorium har vi benyttet data for 2003. For de øvrige institusjonene er ressurser og forbruk tilordnet helseforetaksområdet de ligger i (hhv Ullevål/Aker og Stavanger).

Døgnplasser og personell utenom poliklinikkene er tilsvarende fordelt ut på foretaksområder ut fra områdenes andel av oppholdsdøgnene ved den enkelte institusjon.

Publisert 18. november 2005

                © SAMDATA 2007    |