Strategier og løsninger for fleksibel produksjon

NCEI, MARGIN, SFI Norman og SMARTLOG inviterer til fagseminar onsdag 5. desember 2012 ved SINTEF i Trondheim:

Strategier og løsninger for fleksibel produksjon

- Hvordan tilpasser produksjonsindustrien produksjonssystem og verdikjede til variasjonen og usikkerheten som kjennetegner markedene i dag? Lytt til erfaringer fra skipsindustrien, matvarebransjen og leverandører til bilindustrien med flere, om hvordan man kan skape økt fleksibilitet og responsevne.

Markedene er i dag kjennetegnet av svingninger og usikkerhet. I tillegg er norsk produksjonsindustri i stadig økende grad preget av kundetilpasning og store variantspekter, små serier og prosjektbasert produksjon. Dette skaper utfordringer, men også muligheter. Det er mer enn noen gang et behov for fleksibilitet i det fysiske og det organisatoriske produksjonssystemet - gjennom hele verdikjeden. Norge har tradisjonelt vært bedre rustet til fleksibilitet og respons enn konkurrentene i lavkostland, og det å styrke og videreutvikle disse egenskapene vil være en viktig pilar i Norges fremtidige industriarbeidsplasser.

Hvilke krav og utfordringer står produksjonsbedrifter overfor i usikre og dynamiske markeder? Hvordan bygger de dermed opp, organiserer og styrer produksjonssystem og verdikjede for å oppnå en fleksibilitet og responsevne som gir dem et konkurransefortrinn i globale markeder? Dette seminaret for norsk produksjonsindustri vil være en arena som skal stimulere til læring og forbedring i egen virksomhet, gjennom erfaringsutveksling på tvers av industrielle sektorer.

Key note presenters:

Per Olaf Brett, Ulstein International: "Gode og dårlige tider" - kritiske konsekvenser for produksjon, prosjekter og forretningsstrategi i skipsindustrien.

Terje Bye, Tine: "Ikke utgått på dato" - Tines tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne. I samarbeid med Anita Romsdal, SINTEF/NTNU, PhD stipendiat

Åge Larsstuen, Benteler Aluminium Systems:
"Focused factory" - Utvikling av en fokusert enhet for fleksibel reservedelsproduksjon av støtfangere på Raufoss

 I tillegg jobbes det med flere spennende innlegg. Detaljert program kommer.

Praktisk informasjon:

Dato og tid:       5.12.2012, 10:00-1600.
Sted:                SINTEF Teknologi og Samfunn, S.P. Andersensv. 5, Trondheim
Påmelding:     http://aktiviteter.ncei.no/index.cfm?tmpl=showMeeting&meetingId=3578

Påmeldingsfrist: 28.11.  
Spørsmål:           
Seminaret er gratis.


Om arrangørene:

Norwegian Centres of Expertise Instrumentation (NCEI) er en klynge høyteknologibedrifter innen instrumentering. De 32 medlemsbedriftene i Trøndelag operer innenfor en rekke ulike sektorer, fra offshore olje og gass, deep-sea instrumentering og havbruk, til transport, energi og helse- og omsorgstjenester. Felles for dem alle er at de leverer avanserte målings-, styrings- og kommunikasjonsløsninger til et globalt marked. NCEI har valgt ut styring av produksjon og logistikk gjennom satsningsområdet "supply chain" En viktig del av klyngen er FoU miljøene ved NTNU, Sintef og HiST, som bidrar aktiv til næringsutvikling i regionen. www.ncei.no

MARGIN er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle og realisere integrerte og responsive maritime verdikjeder i midt-norsk leverandørindustri. Spesifikt fokuserer prosjektet på fire viktige FoU-områder for fremtidens maritime verdikjeder: 1) Leverandørsamarbeid og - styring; 2) effektiv og responsiv produksjon; 3) nye forretningsmodeller for ettermarkedet; og 4) IKT-integrasjon i hele verdikjeden. Prosjektet gjennomføres av Kongsberg Maritime, Noca, Roxar og Fugro Oceanor, i samarbeid med SINTEF, HIST og NCEI-klyngen. For mer informasjon, se www.sintef.no/margin.

SFI NORMAN er et åtteårig forskningsprogram som skal utvikle ny og multidisiplinær forskning på neste generasjon produksjon. Det skal utvikles nye teorier, metoder, modeller og ledelsesverktøy, slik at norske produsenter får et konkurransefortrinn i dagens globale markeder. 15 norske industribedrifter er partnere i SFI Norman, og samarbeider tett med SINTEF og NTNU for å skape fremtidens løsninger for produksjon i Norge. Programmet fokuserer på hvordan kompetanseintensive produkter, høyt kvalifisert arbeidskraft, høy produktivitet og stor evne til innovasjon vil gi norske bedrifter konkurransefordeler. For mer informasjon, se www.sfinorman.no.

SMARTLOG er et nettverk for spredning av forskning og praksis innenfor fagfeltene produksjonslogistikk og verdikjedestyring. SMARTLOGs visjon er å tilføre norsk industri høy internasjonal kompetanse innenfor disse områdene. Fagmiljøet rundt SMARTLOG har utgangspunkt i faggruppen Logistikk ved SINTEF Teknologi og Samfunn og Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, hvor den faglige profilen er konsentrert omkring produksjon og logistikk i verdikjeder. For mer informasjon, se http://www.smarlog.no.

Publisert 12. november 2012