Offshore kraftproduksjon i vinden

PowerUp-prosjektet handler om logistikk for bygging av vindmøller for produksjon av elektrisk kraft. Prosjektet ser på mulighetene for å industrialisere byggingen av slike vindmøller og handler i mindre grad om teknologien bak.

Det meste av vindkraftutbygging internasjonalt har så langt vært gjort på land. Landbasert vindkraft er på den måten relativt velkjent teknologi, men den produserte strømmen er i dag gjerne dyrere enn elektrisitet fra andre kilder. Det er imidlertid skala-økonomi i forhold til utbygd effekt for vindmøller. Selv om tårn og vinger er tilpasset den effekten man bygger ut, vil en større generator gi billigere strøm per produsert enhet. Problemet er at en større generator også veier mer, og vekt på enkeltdeler av vindmøllen er i dag den viktigste begrensningen i forhold til størrelse. Problemet blir hvordan man kan transportere de relativt tunge delene for installasjon på feltet. Utbygging av vindmøllefelt på land inneholder derfor ofte mange mindre vindmøller der hver enkelt har begrenset vekt og kapasitet. Installert effekt i de nyeste vindparkene i Norge ligger mellom 2 og 2,5 MW pr vindmølle.

Offshore har man derimot ikke den samme problematikken rundt vekt, men på den annen side krever hver vindmølle et fundament. Man planlegger i dag gjerne med 5 MW installert effekt pr. vindmølle, men det forskes på vesentlig større vindmøller enn dette. Kostnaden til fundamentet gjør allikevel at offshore vindkraft i dag blir dyrere enn vindkraft produsert på land, og hittil har man bare bygget ut felt på havdyp under ca 30 m. Når man ikke trenger å ta hensyn til vekt på samme måte som på land er det mer vanlig med deler montert og testet på forhånd for offshore vindkraft. Med andre ord kan man tenke seg at offshore vindkraft er lettere å industrialisere enn den plassbyggingen man ofte vil finne på land.

Prosjektgruppen besøkte før sommeren noen tyske bedrifter innen offshore vindkraft i Bremerhaven. Vi besøkte en teststasjon for vindmøller der generator ble testet under last (levert av en stor elektromotor) sammen med de elektriske komponentene montert i tårn. Deretter besøkte vi en fabrikk for produksjon av tripod-fundament til vindmøller. Denne type stålkonstruksjon kan egne seg ved vanndyp mellom 10-15 og 40 m og konkurrerer mest med "Jacket" stålkonstruksjoner. Fabrikken hadde to produksjonslinjer for slik produksjon. Til slutt besøkte vi firmaet som er utbygger av feltet Nord See Ost, der Kværner Verdal leverer fundamentene. Besøket ga verdifull innsikt i hele prosessen rundt bygging av offshore vindkraft. Framfor alt blir man imponert av størrelsene.

Les mer om PowerUp på prosjektets hjemmeside.

Publisert 17. september 2012