Bli medlem
HFC sine aktiviteter, og de arrangementer som HFC er vertskap for, vil være i overensstemmelse med all relevant lovgivning, herunder – men ikke begrenset til – konkurranselovgivningen, og i overensstemmelse med SINTEF sine etiske retningslinjer.

Se:
- Den europeiske erklæring om forskere (charter og Code)
- Ethics - SINTEF's guidelines for business activities

HFC følger retningslinjene om Akademisk Ytringsfrihet trukket opp i NOU 2022:2  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-2/id2905589/ (Selv om det er under press ved SINTEF)

For å være med må det betales inn en medlemsavgift. Den er pr år, u/moms*:

  • 25.000 - 50.000 for bedrifter med mer enn 15 ansatte (dekker 3 deltakere) avhengig av størrelse og omfang
  • 12.500 for mindre enn 15 ansatte (dekker 2 deltakere)
  •   6.500 kr pr møte for ikke medlemmer (og overskytende deltakere)

FOR Å BLI MEDLEM LAST NED AVTALESKJEMA HER!

Et viktig formål til HFC, er å etablere et faglig nettverk over deltakerne med tlf. nr, e-post adresser og firma-informasjon slik at deltakerne og andre interessenter kan kontakte hverandre eller HF eksperter - og derigjennom videreutvikle det faglige nettverket og kunnskap om HF.

De som deltar på HFC møtene får spørsmål om det er ok at vi lagrer deltakernes navn, ePost, firma og tlf.nr til informasjon via WEB og for lagring og utsending via kontaktlister. Navn fjernes etter ønske ved at man gir beskjed til med teksten Fjern/Remove.

Fyll ut og returner skjema til:

SINTEF
HFC forum v/Avdeling Sikkerhet og pålitelighet
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Vi har laget forslag til standard for bruk av CCTV og oversikt over relevante retningslinjer for CCTV - alle medlemmer av HFC forum får materialet fritt tilgjengelig ved å ta kontakt med . Det jobbes opp mot ISO11064 for å etablere arbeidspakke for ISO WG159, SC4, slik at HF CCTV standarden kommer inn i ISO.

* Vederlag for deltagelse på konferanser, som f.eks. har fora for
informasjons- og erfaringsutveksling og hvor deltakerne kan ta del i debatter
og analyse av konkrete problemstillinger samt overvære fremleggelse av
forskningsresultater, skal avgiftsberegnes som følge av at all
informasjonsformidling er avgiftspliktig, se vedlagte utredning.

Publisert 13. mars 2023

Prosjektansvarlig HFC: