Nettverksmøte 2018

I 2018 arrangeres siste seminar/møte i nettverket.
Tid: fredag 16. mars, klokken 09 – 13
Sted: Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo
Program finner du her
Deltakeravgift kr 250,- Påmelding til

Årets arrangement er samkjørt med ITS Norge sin konferanse i Oslo torsdag den 15. mars.

Om nettverket

Nettverket er et prosjekt finansieret av Forskningsrådet for perioden 2015 - 2018. Nettverket administreres av SINTEF, SINTEF Ocean, NTNU Samfunnsforskning AS og Safetec.

Formålet med nettverket er å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Dette bidrar til å styrke koblinger mellom brukere og forskningsmiljøer og mellom ulike forskningsmiljøer. Koblingen inn mot myndigheter og de aktørgruppene som står for reguleringer vil også bli ivaretatt.

Møteplasser for sentrale norske miljøer og fagområder.

Deltakelse på nettverksmøter, workshop og nasjonale seminarer vil være åpen for alle. Målgruppene er forskere, myndigheter, etater og transportselskaper innen de ulike transportsektorene.

Tre prioriterte tema


Internasjonalisering og nye organisasjonsformer.
Alle transportformene har gjennomgått store endringer knyttet til økt konkurranse fra utenlandske aktører og økt bruk av internasjonal arbeidskraft. Dette har blant annet ført til mer internasjonale organisasjonsformer, som kan bety mer kunnskap om språk, kultur, opplæring mv.

 
Måling og overvåkning av trafikksikkerhet.
Tilsynsmyndighetene har forsøkt å implementere risikobasert tilsyn. Dette har både en teknologisk og regulativ komponent med økt tilgang av data som følger av implementering av sensorteknologi, men også økt bruk av video-overvåkning. Økte datamengder og nye datatyper kan gi bedre indikatorer for risiko, som et grunnlag for regulering og overvåkning.


Ny teknologi og transportsikkerhet.
Vi står overfor store teknologiske nyvinninger. Autonome systemer, fjernstyring og samspill mellom sentrale kontrollenheter og desentrale/autonome har kommet for fullt innen alle transportgreiner. Teknologien krever god integrasjon opp mot de tverrfaglige kunnskapsmiljøene som sammen dekker et intermodalt perspektiv.