Rapporter fra Velferdsteknologi

2018

Das A, Reitan J, Holbø K. Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Tjenesteutvikling i nasjonalt pilotprosjekt. SINTEF rapport  2018:00480, ISBN 978-82-14-06893-1.

Ausen D, Røhne M, Øderud T, Storholmen TC, Eknes TW, Haslestad S, Sørensen E, Omland M. Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. SINTEF rapport 2018:00836, ISBN 978-82-14-06939-6.

Røhne M, Grut L, Ausen D, Thaqi E, Andersen GI, Sandåker T. Planlegging av arbeidslister i hjemmetjenesten. Erfaringer fra OPTET-prosjektet i Sandefjord kommune. SINTEF-rapport 2018:00313, ISBN 978-82-14-06647-0.

Røhne M, Nedkvitne S, Sælen L. FRISKUS - koordineringsplattform for helseforebygging og helsefremming. Erfaringer fra Førde, Voss og Naustal kommune. SINTEF-rapport 2017:00930, ISBN 976-782-14-06604-3.

2017

Ausen D m.fl. Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Sluttrapport SamKAD. SINTEF-rapport 2017-00881

Røhne M, Ausen D, Grut L. Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten - OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester. SINTEF-rapport 2017:00672, ISBN 978-82-145-06680-7.

Øderud T, Ausen D, Aketun S, Thorgersen M. GPS for trygghet, frihet og mestring. Fra prosjekt til drift – Bruk av GPS for lokalisering av personer med demens/ kognitiv svikt. SINTEF-rapport 2017: 00342.

Ausen D, Øderud T, Grut L, Gottschal E, Onsrud K, Skyer TH, Sivertsen H, Heldal AL, Omland M. "Vi er stolt, men inte nøjd." Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune. SINTEF-rapport A28137.

 

2016

Austad HO, Liverud A. User experience with the smartphone case EziSmart. Testing by seniors in two months. SINTEF-rapport A27938.

Røhne M, Svagård I, Holmesland M. Effekt av trygghetspakker. erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Lister-regionen. SINTEF-rapport A27917.

Berntsen G, Strisland F, Rotvold GH, Reitan J, Røhne M, Pedersen R, Bellika JG, Nicolaisen K, Fensli R. Forskningsprotokoll - VerDig. Verdiskapende Digitale Samhandlingsløsninger for Pasientens helsetjeneste. Rapport 09-2016, ISBN 978-82-8242-067-9, 14.12.2016.

Grut L, Fauske ALB, Kraver IJ. Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten. SINTEF-rapport A27853.

Erfaringsrapport Samspill. Pilotering av medisindispenser i Kristiansand kommune. Utgitt av Kristiansand kommune og Tone Øderud, SINTEF, september 2016.

Røhne M, Ausen D, Solberg E, Larsen I. Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra pilotering av velferdsteknologi i Bergen kommune. SINTEF-rapport A27916.

Boysen ES, Støle N. Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune 2015-2016. SINTEF-rapport A27935. 

Grut L, Fauske ALB, Kraver IJ. Elektronisk ruteplanlegging i  hjemmetjenesten. SINTEF-rapport A27853. Kortversjon av samme rapport.

Ausen D, Øderud T, Svagård I, Sørensen E, Stanarevic M. Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. SINTEF-rapport A27871.

Reinertsen RE, Bull-Berg H, Farshchian B, Høyland K, Reitan J, Svagård IS. Konsernsatsing velferdsteknologi. SINTEF-rapport A27717.

Reitan J, Halvorsen T, Svagård I. Samhandlingsmodeller for avstandsoppfølging av kronisk syke. SINTEF-rapport A27800.

Boysen ES, Svagård I, Ausen D. Studie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner. Når og hvorfor utløses trygghetsalarmene? SINTEF-rapport A27757.

Hem K-G, Halvorsen T, Boysen ES, Svagård IS. Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo- og behandlingssenter. SINTEF-rapport A27754.

Svagård IS, Boysen ES, Fensli R, Vatnøy T. Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten: behov og fremtidsbilder. Delrapport 1 - 2016 fra prosjektet M4ALMO. SINTEF-rapport A27689.

Wågø S, Høyland K. En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov. Rapport fra SINTEF Akademisk forlag, SINTEF Fag 35. ISBN 978-82-536-1509-9.

Svagård I, Boysen ES, Dalgard S. Bedre pasientflyt og oversikt med samhandlingsteknologi? Et pilotprosjekt i Lørenskog kommune. SINTEF-rapport A27490

Boysen ES, Svagård IS, Dalgard SH. Samhandling og IKT-støtte for pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune. Erfaringer med IMATIS Visi i Bærum kommune. SINTEF-rapport A27433.

 

2015

Skyer TH, Øderud T, Ausen D. Fall og velferdsteknologi. Prosjektrapport Skien kommune, 5. november.

Gottschal EJ, Heldal AL, Juvland L, Halvorsen B, Omland M, Ausen D, Øderud T. Pilotering av trygghetsteknologi i Skien.  Prosjektrapport Skien kommune, 5. oktober.

Dale Ø, Boysen ES, Svagård IS. Bruk av berøringsskjermer på sykehjem. Erfaringer med bruk av berøringsskjermer for beboere, pårørende og ansatte på sykehjem. SINTEF rapport A27220.

Høyland K, Kirkevold Ø, Woods R, Haugan G. Er smått alltid godt i demensomsorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens. SINTEF Fag 33. ISBN 978-82-536-1491-5 (trykk), ISBN 978-82-536-1489-2 (pdf). SINTEF Akademiske forlag.

Haugan G, Woods R, Høyland K, Kirkevold Ø. Er smått alltid godt i demensomsorgen? Kunnskapsstatus om botilbud. SINTEF Notat 16. ISBN 978-82-536-1447-2 (pdf). SINTEF Akademiske forlag.

Øderud T, Grut L, Aketun S. Samspill - GPS i Oslo - Pilotering av Trygghetspakke 3. Bruk av GPS for lokalisering av personer med demens (SINTEF-rapport A27121).

Bull-Berg H, Halvorsen T, Hem K-G. Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering (SINTEF-rapport A27017).

Røhne M, Svagård I, Ausen D, Fossberg AB, Husebø I, Øverli T. Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm. Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune (SINTEF-rapport A27139).

Svagård IS, Dale Ø, Ausen D. Fra behov til anskaffelse. Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgssektoren (SINTEF-rapport A27024).

Dale Ø, Grut L. Bruk av velferdsteknologi for å støtte barn og unge med AD/HD og/eller autisme med hverdagsaktiviteter (SINTEF-rapport A26812).

Svagård IS, Ausen D, Røhne M, Østensen E (Univ. Oslo) Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune (SINTEF-rapport A26618).

 

2014

Fosse GA, Øderud T. Varslings- og lokaliseringsteknologi. Behovskartlegging og erfaringsinnhenting. Prosjektrapport. Kristiansand kommune, oktober.

Høyland K, Solberg SS. Fremtidens omsorgsplasser - Erfaringer fra ulike omsorgstilbud (Rapport fra Husbanken, Porsgrunn kommune og SINTEF).

Farschian B, Øderud T, Svagård I, Ausen D. Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene. Resultater fra prosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene. November (SINTEF-rapport A26542).

Dale Ø, Grut L. Formidling av velferdsetknologi til familier med barn medn nedsatt funksjonsevne. Teknologi for barn og unge med AD/HD eller autisme. Februar (SINTEF-rapport A25853).

Lauvsnes M, Konstante R, Stene ML, Eriksen T, Høyland K, Reitan J. Konseptrapport for Helsehus i Rauma kommune (november) (SINTEF-rapport A25545).

 

2013

Kofod-Petersen A, Dahl Y, Brørs KF, Murvold V. Trygg Heim. Teknologi og tjenester som effektiviserer og forbedrer omsorgstjenester i hjemmet (SINTEF-rapport A25308).

Ausen D, Svagård IS, Øderud T, Holbø K, Bøthun S. Trygge spor (januar 2013), GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (SINTEF rapport A23878).

Grut L, Reitan J, Hem K-G, Ausen D, Bøthun S, Svagård I, Hagen K, Vabø M (2013) Veikart for innovasjon av velferdsteknologi. Erfaringer fra seks velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner. (SINTEF-rapport A24461 i samarbeid med NOVA).

Reinaas R, Molvik I. GPS og demens. Hvordan varslings- og lokaliserings-hjelpemidler påvirker selvstendighet, frihet og verdighet for personer med demens og deres pårørende (SINTEF rapport A24005. i samarbeid med Kirkens bymisjon).

 

2012

Svagård IS, Kofod-Petersen A, Ausen D. Trygghetspakken i Trondheim kommune. Innledende utprøving av velferdsteknologi hjemme hos tre brukere (november) (SINTEF-rapport A23694).

Aspnes EH, Ausen D, Høyland K, Mikalsen M, Steen-Hansen A, Storesund K, Schjølberg I, Svagård I, Walderhaug S. Velferdsteknologi i boliger (SINTEF-rapport januar 2012) (januar 2012) Muligheter og utfordringer (SINTEF rapport).

Ausen D, Svagård I, Bøthun S, Øderud T, Lillefjære I, Aas JH. Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem (Innomed august 2012) (Innomed august 2012). Behovskartlegging. Forprosjekt med Skien kommune.

Aspnes EH, Ausen D, Hoyland K, et.al. Velferdsteknologi i boliger: muligheter og utfordringer, Trondheim, SINTEF.

Grut L, Hem K-G. Velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene - Bærum (juni 2012) Forutsetninger og anbefalinger for implementering av Trygghetspakken i Bærum kommune (SINTEF rapport).

Svagård IS, Ausen D, Grut L, Øderud T, Standal K, Bergene Å, Husebø I. Trygghetspakken behovskartlegging_og erfaringer (Innomed juni 2012). Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? Samarbeid med Bærum kommune.

Svagård I et al (2012). ESUMS field trial: Usability study of the ESUMS home monitoring system. SINTEF report, SINTEF F23136.

Svagård I et al (2012) Trygghetspakken – behovskartlegging og erfaringer. SINTEF rapport, SINTEF A23126, ISBN 978-82-14-05293-0.

Denizoe K, Høyland K, Woods R, Christoffersen J. 2012. Med virkeligheten som lærebok: fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?Oslo, SINTEF Byggforsk.

 

2011

Ausen D, Svagård I, Øderud T, Bøthun S, Dahl Y, Holbø K. Trygge spor - forstudie (2011) GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens (SINTEF rapport A20663).

Reitan J, Storholmen TCB, Friderichsen P, Næsgaard OP, Holbø K, Rørvik M (2011). Behovsdrevet innovasjon. 10 steg til innovasjon i helsesektoren.Versjon 1. (SINTEF rapport A22590).

Øren A, Reitan J (2011). Forprosjekt - Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning. (SINTEF rapport A20854).

 

2009

Holbø K, Schjølberg I, Svagård I, Øderud T, Storholmen TCB, Sandsund M. Kartlegging av behov og muligheter for bruk av robot- og sensorteknologi i helse- og omsorgssektoren, (SINTEF-rapport A9521).

Høyland K. Housing for elderly in Norway. Design Community nr. 04 2009. ISBN 978-7-112.11148-0  (Kinesisk tidskrift) Rom for trygghet og omsorg: veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. [Drammen], Husbanken.

Wågø S, Høyland K. Bokvalitet og hverdagsliv for eldre: en evaluering av ulike boligkonsepter. Oslo, SINTEF Byggforsk.

 

2007

Bjerkan A. Høyland K, Stehaug S. Praktisk design for å bedre tilbudet i omsorgsboliger med personalbase?- en vurdering av SINTEF på bakgrunn av tidligere forskningsrapporter (SINTEF-rapport A3619).

Brevik I, Høyland K. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen. Oslo, Norsk institutt for by- og regionforskning.

 


1999 - 2006

Bogen H, Høyland K (2006). Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. Trondheim, SINTEF Byggforsk.

Christophersen J, Denizou K, et al. (2001). Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem, Del 1, Kunnskapsstatus. Oslo, Norges byggforskningsinstitutt.

Daatland SO, Gottschalk G et al. (2000). Future housing for the elderly: innovations and perspectives from the Nordic countries. Copenhagen, Nordic Council of Ministers.

Daatland SO, Gottschalk G et al. (1999). Framtidens boformer for eldre: perspektiver og eksempler fra de nordiske land. København, Nordisk Ministerråd.

Høyland K. Fra snusirkel på badet til områdeplanlegging. Aldring og livsløp nr. 1, 2004.

Høyland K, Denizou K et al. (2003). Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem. Oslo, Norges byggforskningsinstitutt.

Høyland K et al. (2002). Miljøvennlig energi- og arealbruk i sykehjem og omsorgsboliger. Oslo, Husbanken.

Høyland K (2001). Ny sykehjemsmodell, et bedre tilbud: erfaringer fra tre nye sykehjem. Trondheim, SINTEF, Bygg og miljø, Arkitektur og byggteknikk.

Høyland K. Nye sykehjem i bruk, hvordan fungerer de? Aldring og eldre, gerontologisk magasin nr. 3 2001.

Høyland K (2000). Planlegging for alle: planleggingskriterier. Trondheim, SINTEF, Bygg og miljøteknikk, Arkitektur og byggteknikk.

Peuportier B et al, (2006) Enviromental co-housing in Europe. ARMINES/ ENSMP-CEP.