SAMDATA Somatikk 2005
Fra 2004 til 2005 økte aktiviteten i den somatiske spesialisthelsetjenesten med henholdsvis 4,6 og 3,9 prosent målt med opphold og DRG-poeng som aktivitetsmål. Polikliniske konsultasjoner økte med 2,5 prosent. All økning i elektiv virksomhet er dagbehandling, mens det er en økning i øyeblikkelig hjelp for innlagte pasienter.

Aktivitetsveksten er betydelig høyere enn måltallene fra Stortinget og regjeringen for 2005. Veksten i aktivitet har i hele perioden 1999 til 2005 vært høyere enn måltallene, hvilket reiser et spørsmål om i hvilken grad disse brukes som et styringssignal.
Størst aktivitetsvekst fra 2004 til 2005 er det for befolkningen i helseregion Vest (6,4 prosent), mens lavest er helseregion Midt-Norge og Nord (1,1 og 1,7 prosent).


Utvalgte oversikter fra rapporten vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden til SAMDATA i løpet av kort tid.

 

Publisert 19. september 2006

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |