Prosjektinformasjon
SINTEF Helse utfører prosjektet SAMDATA – Styringsinformasjon innen spesialisthelsetjenesten, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Prosjektet har ulike målgrupper og inneholder ulik type informasjon. Prosjektet kan i all hovedsak deles inn i publikasjonene SAMDATA Nøkkelstallsrapport og sektorrapporter for henholdsvis psykisk Helsevern, somatisk spesialisthelsetjeneste og rusbehandling.

  • Nøkkeltallsrapporten har som hovedformål å få publisert en samlet oversikt og sentrale nøkkeltall for sektorene på et tidligst mulig tidspunkt. Her beskrives situasjonen i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i helsepolitiske mål og sentrale styringsindikatorer.

  • Sektorrapportene har som hovedformål å:
    • Vise utviklingstrekk i ressursbruk, finansiering, aktivitet, tilgjengelighet og ressursutnytting
    • Sammenligne organisatoriske enheter (sykehus, HF, regioner) med hensyn til ressursbruk, ressursutnytting, tilgjengelighet, organisering av tjenestetilbudet og variasjoner i medisinsk praksis

    Valg av indikatorer og presentasjonsform vil variere med sektor, målgruppe og dels av tema. Disse publikasjonene vil bygge videre på det som de siste årene har vært kalt SAMDATA Sektorrapporter, men med en betydelig utvidelse av beskrivende og diskuterende tekst.

  • Analyse- og utviklingsprosjekter hvis hovedformål er å utnytte grunnlagsdata i forskningsbaserte helsepolitiske analyser av spesialisthelsetjenesten. Disse analysene vil kunne være mer teoretiske i sin presentasjon og vil i noen tilfeller danne grunnlag for publikasjoner i nasjonale eller internasjonale fagtidsskrifter. Tema for analysene avklares i samråd med Helsedirektoratet.

  • Utviklingsdelens hovedformål er å drive ”produkt og konseptutvikling” innen temaet styringsdata. Spesialisthelsetjenesten er i stadig endring, og det er nødvendig å foreta en kontinuerlig oppdatering av hvilke indikatorer som presenteres, hvordan de defineres og hva som er deres datagrunnlag.

Alle ferdigskrevne rapporter vil foreligge som trykte rapporter i tillegg til at de er tilgjengelige på nettstedet.

Publisert 9. november 2005

                © SAMDATA 2007    |