Datakilder

SAMDATA-rapportene bygger hovedsakelig på data fra to kilder;

I tillegg kommer rapporteringsskjema fra de regionale helseforetakene i forbindelse med bruk av øremerkede tilskudd i opptrappingsplanen, innhentet i samarbeid med Helsedepartementet.

NPR har ansvar for innhenting av pasientdata fra somatiske institusjoner og institusjoner innen psykisk helsevern. Disse dataene danner grunnlaget for fremstilling av behandlingsaktivitet.

SSB har ansvaret for innhenting av data om ressursinnsats (personell), kapasitet (opplysninger om døgnplasser/sengekapasitet) og regnskap. Kontrollen av disse dataene skjer i samarbeid mellom SSB og SINTEF.

Publisert 10. november 2005

                © SAMDATA 2007    |