Produktivitetsberegning i poliklinikk
I rapporten som presenteres her drøfter vi teoretiske og praktiske aspekter knyttet til produktivitets­indikatorer for poliklinisk aktivitet i spesialisthelsetjenesten.

Hovedfokuset vårt er på følgende problemstillinger:

  • Hva avgrenser og definerer enhetene som skal sammenliknes?
  • Har enhetene sammenliknbare oppgaver?
  • Hvilke krav bør vi stille til data som beskriver pasientaktiviteten?
  • Hvilke krav bør vi stille til data som beskriver ressursinnsatsen?
  • Er det eksterne faktorer som det må tas hensyn til ved sammenlikning?

En forutsetning for å gjøre produktivitetsanalyser er at det foreligger data på ressursinnsats og aktivitet. Dagens rutinebaserte datagrunnlag gir begrensede muligheter for å sammenligne produktivitet mellom offentlige poliklinikker og private avtalespesialister. I den grad aktivitetsmålene ikke fanger opp forskjeller i pasientsammensetning, anbefaler vi at partielle produktivitetsindikatorer suppleres med analyser som kan fange opp slike forhold (som for eksempel ved bruk av DEA og ulike regresjonsmetoder). For offentlige poliklinikker som er samlokalisert med døgnbehandling i et sykehus er det problematisk å måle ressursinnsats i poliklinikker. Her er vår anbefaling at produktivitetsanalyser baseres på utvalgsundersøkelser.

Last ned Rapport A12103 Produktivitetsindikatorer for poliklinikker ved sykehus og for private avtalespesialister: Databehov og metode (pdf - 986 Kb)

Kontakt: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 22. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |