Nøkkeltall for SAMDATA Psykisk helsevern 2005
SINTEF Helse leverte en nøkkeltallsrapport for SAMDATA Psykisk helsevern til Sosial- og helsedirektoratet 23. juni. Rapporten er en forkortet utgave av SAMDATA Psykisk helsevern sektorrapport 2005 og presenterer nøkkeltall til og med driftsåret 2005. Den endelige rapporten vil bli publisert primo oktober 2006.

Formålet med rapporten er å gi oppdatert styringsinformasjon til sentrale helsemyndigheter og regionale helseforetak på et tidligst mulig tidspunkt. Mer detaljerte analyser av behandlingstilbud, ressursinnsats, produktivitetsutvikling, kjennetegn ved brukere og behandlingstilbud, ventelister, samt bruken av tvang vil bli presentert i den endelige rapporten. Den endelige rapporten vil også gi mer detaljerte tall for lokale helseforetak og -områder, og for enkeltinstitusjoner.

SAMDATA Psykisk helsevern – nøkkeltall er organisert som følger:

  • Kapittel 3 gir en oversikt over hovedtrekk i utviklingen innen det psykiske helsevernet på nasjonalt nivå over perioden 1998 til 2005.
  • Kapittel 4 gir en tilsvarende beskrivelse av utviklingen innen og mellom helseregionene.
  • I kapitlene 5 til 7 gir tall for ressursbruken, målt ved driftsutgifter, personell og døgnplasser, nasjonalt og regionalt, med vekt på utviklingen fra 2004 til 2005.
  • Kapittel 8 beskriver bruken av behandlingstjenester nasjonalt og regionalt, med vekt på utviklingen fra 2004 til 2005.
  • Kapittel 9 beskriver strukturen på det psykiske helsevernet, med utgangspunkt i indikatorer for ressursinnsats og bruk av tjenester, nasjonalt og regionalt i 2004-2005.

Last ned nøkkeltallsrapporten her >>

Publisert 30. juni 2006

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |