Nasjonale tall spesialisthelsetjenesten

Utvikling i totale driftkostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og spesialisert tverrfaglig rusbehandling. 2002 til 2005. (Rusbehandling 2004 og 2005). Mill kr målt i faste 2005 kr. Nasjonalt nivå. 

År

2002

2003

2004

2005

Prosentvis endring
2002-2005

Somatisk spesialisthelsetjeneste 1)

44 266

46 421

48 002

49 140

11,0

 - prosentvis endring fra året før

 

4,9

3,4

2,4

 

Psykisk helsevern for voksne 2)

9 571

9 665

9 859

10 317

7,8

 - prosentvis endring fra året før

 

1,0

2,0

4,7

 

Psykisk helsevern for barn og unge

1 621

1 755

1 877

2 015

24,3

 - prosentvis endring fra året før

 

8,2

7,0

7,3

 

Spesialisert rusbehandling

 

 

1 768

1 883

 

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

6,5

 

 
 

1) Kostnadstallene for somatisk virksomhet inkluderer fra og med 2003 administrasjon av behandlingshjelpemidler. Dette utgjør om lag 280 mill kr, og medfører at kostnadsveksten fra 2002 til 2003 overestimeres med om lag 0,7 prosentpoeng. Fra og med 2005 ekskluderes kostnader knyttet til virksomhet ved private opptreningsinstitusjoner som er finansiert av kurpenger fra Rikstrygdeverket. Dette utgjør om lag 300 mill kr, og medfører at kostnadsveksten fra 2004 til 2005 underestimeres med om lag 0,7 prosentpoeng. Disse to momentene oppveier hverandre når kostnadsvekst fra 2002 til 2005 beregnes. Det korrigeres ikke for økt kjøp fra private aktører, inkludert private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, når kostnadsvekst for somatisk virksomhet beregnes.

2) Kostnadstallene for 2002 og 2003 er korrigert for virksomhet som fra og med 2004 er inkludert under rusbehandling. 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse


 

Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste, psykisk helsevern, rusomsorg, ambulanse, personal¬politiske tiltak, syketransport, felles RHF og samlet i 2005 korrigert for gjestepasientoppgjør. Helseregioner. Millioner kroner.

Region

Somatikk

Psykisk helsevern

Rus-behandling

Ambu-lanse

Personal-politiske tiltak

Syketrans-port

Felles RHF

Sum

Helse Øst RHF

16 284

4 824

852

588

215

288

97

23 148

Helse Sør RHF

10 917

2 014

364

383

107

164

183

14 132

Helse Vest RHF

8 897

2 485

341

438

90

236

55

12 542

Helse Midt-Norge RHF

7 323

1 534

181

406

95

231

86

9 855

Helse Nord RHF

5 787

1 353

166

606

88

446

111

8 558

Sum

49 208

12 211

1 905

2 422

594

1 364

533

68 236

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse

 

Publisert 8. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |