Nasjonale tall somatikk

Nøkkeltall for somatisk spesialisthelsetjeneste fra 2001 til 2005, samt endring i prosent fra 2004 til 2005.

 

2001

2002

2003

2004

2005

Pst endring 2004-2005

Ressursinnsats:

 

 

 

 

 

 

Antall effektive senger totalt

13 108

13 133

12 986

13 039

12 948

-0,7

Antall årsverk totalt1

59 316

62 125

63 155

63 498

64 186

1,1

herav antall legeårsverk1

7 240

7 328

7 592

7 922

8 204

3,6

Totale driftskostnader (i mill. kr)2 6

42 409

44 266

46 421

47 695

49 140

3,0

RHF finansiering (i mill. kr)2

14 575

17 762

17 389

27 802

21 735

-21,8

Ref innsatsstyrt finansiering (i mill. kr)2

18 223

17 109

19 324

12 849

20 180

57,1

Aktivitet:

 

 

 

 

 

 

Totalt antall opphold (dag og døgn)

1 092 808

1 147 211

1 250 471

1 308 852

1 368 720

4,6

Sum dagbehandlinger totalt3

324 782

361 548

421 595

468 262

514 139

9,8

Sum døgnopphold totalt

768 026

785 663

828 876

840 590

854 581

1,7

herav som ø-hjelp (døgn)

481 527

487 367

500 714

511 442

527 539

3,1

herav som elektive (døgn)

241 767

252 570

281 370

282 433

282 991

0,2

Sum polikliniske konsultasjoner

3 007 680

3 060 055

3 240 745

3 374 388

3 458 478

2,5

Indeks pasientsammensetning

 

 

 

0,80

0,79

0

Sum korrigerte opphold7

 

 

 

1 004 604

1 041 077

3,6

Sum liggedager for alle opphold

4 748 404

4 783 243

4 893 067

4 852 493

4 905 323

1,1

herav liggedager totalt døgn

4 423 396

4 421 666

4 462 538

4 383 978

4 390 667

0,2

Gjennomsnittlig liggetid alle opphold

4,4

4,2

3,9

3,7

3,6

-3,5

Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold

5,7

5,6

5,4

5,2

5,1

-1,5

Ressursutnyttelsen4:

 

 

 

 

 

 

Beleggsprosent (døgn)

 

 

89,8

88,9

90,0

1,2

Korrigerte opphold per årsverk

 

 

 

21,6

22,0

1,7

Korrigerte opphold per behandlerårsverk

 

 

 

30,1

30,5

1,5

Andel langtidsopphold

 

 

5,3

4,8

4,5

-6,9

Andel langtidsliggedager

 

 

9,8

9,5

8,9

-5,5

Driftskostnader per korrigerte opphold
inkl. kapital

 

 

 

 

37 145

 

Driftskostnader per korrigerte opphold2

 

 

 

32 960

33 031

0,2

Andel polikliniske inntekter

 

 

 

12,8

11,9

-6,8

Ventende og ventetider5:

 

 

 

 

 

 

Antall ventende per 1000 innbyggere (1. tert)

55

50

 

39

38

-2,6

Median ventetid i dager for avviklede pas.

 

 

 

49

46

-6,1

Median ventetid i dager for ventende pas.

88

77

 

51

51

0

Datakilde: NPR, SSB og SINTEF Helse

1) Punkttall per 31.12 i driftsåret. Årsverk for fødestuer og helsesentre er holdt utenfor. Hvis disse inkluderes, er det totale antall årsverk i 2004 64.415 og antall legeårsverk 7 960.

2) Målt i faste 2005-kroner.

3) Sum dagbehandling innlagte og dagbehandling på poliklinikken som utløser ISF-refusjon.

4) Tall for 2003 og 2004 omfatter alle helseforetak og institusjoner md driftsavtale med et helseforetak. Tall for 2001 og 2002 omfatter kun DRG-sykehus, og er ikke sammenlignbare med 2003 og 2004.

5) Tallene gjelder 1. tertial det enkelte år. Ved utgangen av 1. tertial 2006 var det 38 antall ventende per 1 000 innbygger. Tall for 2003 inngår ikke på grunn av manglende kompletthet i data. Median ventetid for avviklede pasienter var 43 dager, og for ventende 52 dager.

6) I kostnadstallene inkluderes nye ansvarsområder for regionene etter hvert som de kommer til. Dette gjelder f eks behandlingshjelpemidler (fra og med 2003) og nye opptreningsinstitusjoner (2002, 2003, 2004). Betydningen av dette er imidlertid beskjeden.

7) Sum ISF-vekter for hvert helseforetak/enhet.

Publisert 8. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |