Bruken av helsetjenester varierer med hvilken målestokk som brukes
Halvparten av variasjonen i bruk av tjenester mellom landets helseregioner skyldes at en bruker antall innleggelser og behandlinger som aktivitetsmål og ikke pasienter.

SINTEF Helse har innhentet pasientdata som gjør det mulig å følge pasientene mellom sykehus og institusjoner, og ikke bare på det enkelte sykehus. Prosjektet er derfor en forløper til hvilke muligheter som åpner seg med eventuell innføring av et personentydig pasientregister. Prosjektet har hatt som formål å etablere mer kunnskap om de mål for aktivitet i sykehusene som brukes i SAMDATA-rapporter.

I prosjektet er sentrale problemstillinger knyttet til forbruk av tjenester, overføring mellom sykehus og reinnleggelser analysert med henholdsvis opphold og pasient som enhet. Det er en klar sammenheng mellom hvilke regioner som har et lavt eller høyt forbruk av sykehustjenester uavhengig av om en bruker pasient eller opphold som enhet. Opphold som indikator gir derfor et riktig bilde av hvem som har lavt og høyt forbruk, men vil vise større variasjon mellom helseregionene, enn hva tilfellet er når en bruker pasient som enhet. Videre fremgår det blant annet store variasjoner i omfanget av rehabiliteringstjenester mellom helseregionene, hvilket indikerer at det er forskjeller med hensyn til organisering og registrering av rehabiliteringstjenester.

Publisert 7. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |