1600 døgnplasser i døgntilbudet innen rusbehandling

Av de knapt 1600 døgnplassene innen det planlagte tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingstilbudet var nesten halvparten av døgnplassene knyttet til langtidsbehandling. Dekning av langtidsplasser er høyest i Helse Øst RHF og regionens rustiltak bidrar i tillegg med døgnplasser til langtidstilbudet i de øvrige regionene. Spesielt Helse Vest RHF og Helse Nord RHF benytter seg i stor grad av tilleggskjøp fra Helse Øst RHF for å supplere langtidstilbudet til sine ruspasienter. Totalt 15 prosent av langtidstilbudet målt i oppholdsdøgn innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er dekket ved tilleggskjøp utover det planlagte behandlingstilbudet. Dette kommer primært yngre ruspasienter til gode.

Innen det planlagte døgntilbudet er omtrent en sjettedel av døgnplassene avrusningsplasser. I Helse Nord RHF er imidlertid andelen betydelig lavere. Dekningsgraden målt ved døgnplasser per innbygger, er på under halvparten av nivået ved de øvrige regionene. Ventetid for døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i Helse Nord RHF på 17 uker i 1. tertial 2007 mot i underkant av 10 uker ved de øvrige regionene. For få avrusningsplasser kan være en av årsakene til den noe lengre ventetiden i Helse Nord RHF.

Les mer fra rapporten eller last den ned.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |