ERA-NET
EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling skal utvikle det felles europeiske forskningsområdet, ERA (European Research Area). ERA-NET er blant de viktigste virkemidlene.

Denne samarbeidsformen innebærer støtte fra rammeprogrammet til flernasjonalt samarbeid og koordinering av forskningsaktiviteter som finansieres på nasjonalt eller regionalt nivå i Europa.

Samarbeidet på forskningsfinansierende og -administrativt nivå, skal kunne utvikles gradvis fra løsere samarbeid til koordinert bruk av midler. Mest typisk vil deltagende land samarbeide om nasjonale programmer. Tanken er at dette vil gi en bedre utnyttelse av forskningsressurser i Europa og bidra til utviklingen av ERA.

Forskningsrådet er involvert  i 31 av de om lag 60 ERA-NET prosjektene som er igangsatt så langt. Deltakelsen innebærer at Forskningsrådet mottar midler fra 6RP til administrativt koordinerende arbeid. Prosjektene finansieres 100% av EU og midlene dekker kun samarbeidskostnader, ikke FoU. Prosjektene er forankret i alle Forskningsrådets tre divisjoner.
Se: www.forskningsradet.no/internasjonalt

Publisert 16. oktober 2006