SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Bunnkontakt
For at en bunntrål skal fungere er det avgjørende at den er i kontakt med havbunnen. Ved dårlig bunnkontakt vil fisk svømme under trålåpningen og unnslippe.

For å sikre god kontakt mellom redskap og havbunn sørger man for at både tråldører og bunngir har stor nok vekt. For lett redskap gir dårlig fiskeeffektivitet mens tyngre redskap øker friksjonskraft mot bunnen. Høy friksjonskraft gir tauemotstand og dårlig energieffektivitet. Enkelte fiskefelt har relativt flat bunntopografi mens det andre steder er mer ulendt. I slike områder er det vanlig å bruke tyngre redskap slik at trålen holder seg stabil på bunnen.

Selv om fiskerne har god kjennskap til bunnforholdene på fiskefeltene er det for prosjektet viktig å tallfeste karakteristiske egenskaper til bunnsedimentene på forskjellige fiskefelt. Slik informasjon innhentes fra MAREANO-programmet, og skaleres til en modellstørrelse som passer våre laboratorier. Her vil man gjøre systematiske slepeforsøk med forskjellige tråldører og bunngir for å kartlegge hvordan forskjellige vinkler mot sleperetning, vekt og bunnfriksjon påvirker tauemotstanden og trålens geometri forøvrig

Publisert 2. august 2006

En tråldør testes på grovt bunnsediment i laboratoriet.