SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF

Energioptimalisering av bunntrål

Bunntråling etter fisk og reke er blant de viktigste fiskeriene i Norge, men høye energipriser har redusert lønnsomheten betydelig. I dette prosjektet skal næringa i samarbeid med forskningsmiljøer utvikle nye metoder og verktøy som setter fiskerne i stand til å benytte redskapen så energieffektivt som mulig. Dette vil også ha positive miljømessige konsekvenser.

Trålernæringen sliter i dag med høye energipriser. Et typisk havgående fartøy for bunntrålfiske etter hvitfisk eller reker kan i dag bruke 10 til 15 tusen liter bunkersolje pr. driftsdøgn, eller rundt 4 millioner liter hvert år.  Ettersom dette er en vesentlig andel av driftkostnadene er lønnsomheten svært avhengig av energiforbruket.

Undersøkelser viser at de fleste fartøy har potensial for å redusere omkring 20% av tauekrafta ved å rigge om trålredskapen sin uten at det påvirker fangsteffektiviteten. Kraftbesparelser opp mot 20% kan bety omkring 100 millioner kroner mindre i årlige drivstoffkostnader for den norske trålerflåten ved en oljepris på nåværende nivå.

Reketrål