Smart informasjon- og materialflyt og optimering

Hensikten er å utvikle mer effektiv flyt av ressurser og materialer mellom aktører i verdikjeden, som må til for å minimere avfall på byggeplass. Detaljert innsikt i flyten gjennom hele verdikjeden, fra produksjon til byggeplass, er sentral for god planlegging og styring. Effektiv flyt handler samtidig om å unngå sløsing i alle ledd og optimalisering ut fra et helhetlig verdikjedeperspektiv, og en mer effektiv informasjonsflyt mellom aktørene. Dette gjelder særlig på selve byggeplassen, hvor ressursflyten påvirker både entreprenøren og leverandøren. Derfor er det essensielt å se på arbeidsoperasjonene på byggeplassen, siden en del avfallet oppstår når f.eks.                                                                                                                                                                                                                                                                              Målet med denne hovedaktiviteter er utvikle sporingssystem og optimeringsmodeller for mer effektiv ressursflyt i verdikjeden gjennom nye samarbeidsmodeller mellom industriaktørene med bruk av prosessverktøy. Aktiviteter inkludere: 

  1. Implementere et sporingssystem for materialer på byggeplassen som gjør det mulig å dokumentere materialflyten, og dermed hvor avfall oppstår og særlig finne kildene for generering av svinn                                                                                                                                                                                        Datainnsamlingen fra pågående (3-4) prosjekter muliggjør en grundig kvantitativ analyse av materialflyten og hvor avfall (som er en av KPIene) oppstår 
  2. Utvikles et visualiseringsverktøy som benytter data fra materialanalysen til å visualisere materialenes plassering slik at operativt ansvarlig på byggeplassen kan gjøre tiltak for å unngå skadete materialer
  3. Videre utvikles en optimeringsmodell, som optimerer materialets plassering og finner optimal lagret materialmengde på byggeplassen til enhver tid for å minimere avfall
  4. Utvikle digitalt prosessverktøy som integrerer sporingssystemet, visualiseringsverktøyet for materialer på byggeplassen og evalueringsmetodene i et brukervennlig grensesnitt