Økonomisk og miljømessig analyse

                                                                                                                                                           

Avfallsfrie byggeplasser er i stor grad et uutforsket emne i forskningen. Kritisk forkning trengs for å sikre en bærekraftig utvikling av et stort, pågående bransjeinitiativ om avfall.

  • I dag finnes det ingen tilgjengelige, sammenlignbare tall som viser faktiske miljøbesparelser ved reduksjon av avfall i byggeprosjekter ved f.eks. valg av konstruksjonsmetoder. 
  • Det er også utfordrende å få gjennomført en bærekraftig livssyklusanalyse, siden systemgrenser, nøkkelindikatorer (KPIer) og suksesskriterier ikke er definert.
  • Det finnes heller ikke et felles rammeverk for å kunne samle inn avfallsrelevante data fra alle byggeprosjekter. Et slikt rammeverk er en forutsetning for å kunne sammenligne og vise faktiske besparelser.                                                                                                                                                 

 Målet med dette aktivitet er utvikle beregnings- og evalueringsmetoder av avfallsreduksjoner, økonomiske effekter og miljøbesparelser for ulike avfallsreduserende løsninger. Aktiviteter inkluderer

  1. Økonomiske data tilrettelegges (basert på varestrømsdata) for de ulike aktørene i verdikjeden og leveransene mellom de, samt levanser mellom andre aktører i næringslivet. Det må foreligge data som både representerer dagens situasjon (referanse) samt data som sier noe om økonomisk akitivet etter omstilling. Data vil tilrettelegges på et format som gjør de tilgjengelig for modellanalyse. 
  2. Utvikle metoder for livssyklusvurdering (LCA) som implementeres i prosessverktøyet og som evaluerer og dokumenterer miljøbesparelser (med fokus på klimagassutslipp) 
  3. Teste økonomiske modeller i læringspilotene 
  4. Teste LCA metoder i læringspilotene