Aktører trenger nye samarbeidsmodeller for å skape verdi i alle deler av verdikjeden.

  • Overgangen til sirkulære forretningsmodeller innebærer deling av informasjon og arbeidsmåter som er nye for samarbeidspartnerene, og en serie med workshops er en passende kvantitative metode.
  • Entreprenører og leverandører har behov for at det utvikles spesifikke ambisjonsnivå og en felles forståelse av en klar definisjon, systemgrenser og et konkret innhold i begrepet avfallsfrie byggeplassser.               

Formål for det hovedaktiviteter er definere ambisjonsnivå for avfallsfrie byggeplasser, identifisere og velge løsninger, og utvikle nye tjenester og forretningsmodeller. Aktiviteter i denne arbeide inkluderer: 

  1. Utvikle metodikk for å definere ambisjonsnivået for 'avfallsfri byggeproduksjon'. Dette inkluderer å etablering systemgrenser for aktiviteter som inngår i den typiske byggeprosessen og velge relevante nøkkelindikatorer (KPI) innenfor kategoriene avfall, kostnader og klimagassutslipp
  2. Systematisk evaluering av relevante, ferdigstilte byggeprosjekter (siste 5 år) gjennom en analyse av tilgjengelige data og dokumenter og intervju av nøkkelpersoner
  3. Identifisere de beste løsningene (for gips og trevirke) og gjøre et endelig teknologivalg
  4. Velge 3-4 pågående byggeprosjekter som brukes som piloter for læring/kunnskapsbygging som trengs i utviklingen av modellen
  5. Utvikle nye tjenester og forretningsmodeller som kan tilbys til partnerne eller nye arbeidsmetoder mellom partnerne