Partnere

PROFIT har følgende partnere:CargoNet

CargoNet-konsernet er et deleid datterselskap av NSB AS i Norge med 55 prosent av aksjene, og det svenske jernbaneselskapet Green Cargo AB med 45 prosent av aksjene. CargoNet AS i Norge og CargoNet AB i Sverige utgjør eiernes satsing på kombinerte transporter i Skandinavia med en samlet omsetning i 2007 på ca 1,596 milliarder NOK og ca 940 ansatte. Totalt betjenes et nettverkt av 25 vel utstyrte terminaler i Skandinavia. Kombinerte transporter er kjernevirksomheten, med frakt av hele enhetslaster fra 20 fots containere og oppover. Jernbanetransport er et fag CargoNet sine ansatte kan og har utviklet gjennom generasjoner.

Som terminaloperatører er CargoNet interessert i å strømlinjeforme informasjonsflyten og godshåndtering, heve servicekvalitet og redusere de totale kostnadene.

Oslo Havn

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak med eget styre. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Foretaket har ca 165 ansatte.

Har stor interesse i å effektivisere samhandlingsfunksjoner mellom havneterminaler og bane og bilterminaler, pluss å skaffe seg adgang til helhetlig informasjon om den totale syklusen på terminalomløp. Nok plass for godset som kommer sjøveien og gode vei- og jernbaneforbindelser mellom havna og Alnabru er et være eller ikke være i det nasjonale transportnettverket. Det er fornuftig miljøarbeid å få mer av godset over fra overfylte veier til den vedlikeholdsfrie sjøveien.

Schenker

Schenkerkonsernet er en global aktør med sterk lokal forankring i over 130 land, og er en av verdens ledende tilbydere av integrerte logistikktjenester. Konsernet har en årlig omsetning på 18 mrd. euro, 88.000 ansatte og ca. 1.500 kontorer. Schenker er en del av DB Logistics; transport- og logistikkdivisjonen i Deutsche Bahn AG. Schenker AS har en årlig omsetning på 3,8 mrd.kr, 1.500 ansatte og 32 terminaler. I Norge benytter vi ca. 1300 biler og er en av jernbanens største godsbrukere. Vi tilbyr både land-, sjø- og flytransporter samt logistikkløsninger.

Har interesse for å høyne terminal produktivitet og øke omløpshastighet, og sende sikrere og mer robust informasjon om godsstatus til godsmottakere.

Bring Logistics

Bring er en nordisk utfordrer i post- og logistikkbransjen. Bring består av seks spesialistområder: Express, Citymail, Mail, Logistics, Frigoscandia og Dialogue som hver er ledende innen sine områder. Sammen gir de Bring en stor bredde i produkt- og tjenestespekteret, og øker konsernets konkurransekraft. Bring Logistics tilbyr nordisk og internasjonal logistikk innen stykkgods, partilast, spesialfrakt, lagerservice og pakker. Bring Logistics skal bistå kunden til å få best mulig vareflyt, og samtidig styrke kundens konkurransekraft gjennom kompetanse, tilgjengelighet og kvalitet.

Har meget stort behov for å øke godsmengder som må håndteres på intermodale terminaler i Norge, dermed etterlyser nye metoder for mer robust informasjonsflyt og mer effektiv godshåndtering.

Jernbaneverket

I 1996 ble daværende NSB delt i et trafikkselskap (NSB BA) og en infrastrukturetat (Jernbaneverket). Jernbaneverkets oppgaver er å tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem, planlegge, bygge ut og vedlikeholdejernbanenettet inkludert stasjoner og terminaler, styre togtrafikken, planlegge og utarbeide rutetabeller og fordele sporkapasitet mellom de ulike togselskapene. Jernbanenettet består av 4114 km spor hvorav 227 km (5 prosent) er dobbeltspor, 144 km er tilrettelagt for hastigheter over 160 km/t og 2552 km av banenettet er elektrifisert.

Kombinerte godstransporter (som utgjør 85 prosent av godstrafikken) økte med 70 prosent fra 2002 til 2006 målt i antall containere. Jernbaneverkets mål er å doble kapasiteten innen 2020. Som terminaleier er JBV interessert i mer effektiv ressursbruk og lavere kostnader på terminaler.

 

ErgoGroup

ErgoGroup er et nordisk IT-selskap med 3700 ansatte og en omsetning på om lag 5,5 milliarder kroner. ErgoGroup er et heleid datterselskap av Posten Norge. Posten er en langsiktig, profesjonell og industriell eier for ErgoGroup. Posten er også en stor kunde av ErgoGroup. ErgoGroup er totalleverandør av IT-drift, løsninger og konsulenttjenester, og har lokal tilstedeværelse på nærmere 90 steder i Norden. De er Norges største IKT-leverandør på logistikksiden.

ErgoGroup har kjernekompetanse på IT-utvikling og drift av IT-systemer. Agent for RedPrairie i Norge. Diskusjonspartner og systemleverandør på IKTløsninger. Bringer med erfaringer fra ARKTRANS.

 

Logistikk- og transportbedriftenes landsforening (LTL).

LTL er en selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i NHO- systemet. LTL organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet. LTLs hovedarbeidsområder er næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/kurs, juridisk rådgivning, miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.

Transport- og logistikkbedrifters landsforening er en sentral aktør i arbeidet med effektivisering av terminaldriften og logistikkfunksjoner, og skal passe på at alle resultater og funn skal spres til dens medlemmer.

SINTEF
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning. SINTEF har ca. 2000 ansatte, hvorav ca. 1300 er lokalisert i Trondheim og ca. 450 i Oslo. SINTEF Teknologi og samfunn utvikler ny kunnskap og teknologi for å øke verdiskapingen på bedrifts- og samfunnsnivå. Dette gjøres gjennom bruk av forskningsmetodikk, utredninger, analyser, testing/simulering, utvikling av nye metoder osv. Nasjonalt kompetansesentrum for bla. a. produksjonslogistikk, produktivitet og verdikjedeintegrasjon. Innehar betydelig bransjekompetanse mot samferdselssektoren.

SINTEF Teknologi og samfunn vil bidra til utvikling av transportsektoren i Norge. Gjennom rammeavtaler og forskningsprosjekter arbeider direkte med sentrale aktører. I tillegg bygger opp og formidler kompetanse til logistikkbransjen generelt.

Publisert 19. januar 2009

PROFIT