Oslo Havn

 

Foto: Lasse Tur

Sydhavna er Oslos godshavn. I tillegg til trafikk gjennom Sydhavna, går det også gods på utenlandsfergene. Oslo er Norges overlegent største havn som primært betjener Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, men også resten av landet.
 
Oslo havn er landets største havn med ca. 6 mill tonn gods, hvorav ca. 75% skal til/fra Oslo og Akershus. E18 Mosseveien er stamvei med ÅDT = ca. 33.000 kjøretøyer. Østfoldbanen inngår i landets jernbanenett og har både lokal-, regional- og langdistansetog for passasjerer og gods. Sjursøya Oljeterminal med Tankskipsutstikkeren, fylleanlegg på land og lagertanker i fjell forsyner ca. 40 % av landets forbruk (hele Østlandet). Den nye containerterminalen på Sjursøya ble ferdigstilt i 2007 og har en kapasitet på 400.000 TEUs pr. år.
 

Sydhavna er sammen med Alnabru godsterminal navet i nasjonal godsdistribusjon. Sydhavna er tilknyttet nasjonalt jernbanenett via havnespor fra Loenga. Sydhavna betjenes i dag av godstog for containere, biler og flydrivstoff. Det er en nasjonal målsetting å øke jernbanetransportens markedsandel i forhold til bil og å legge til rette for gode overganger mellom skip og bane.

Publisert 19. januar 2009

PROFIT