Om PROFIT
PROFIT er et forskningsprosjekt finansiert gjennom Forskningsrådets SMARTRANS-program for næringslivets transporter og intelligente transportsystemer. Prosjektet går fra 2009 til 2011 og har et totalt budsjett på 24 millioner NOK (8 millioner NOK/år). I PROFIT skal gevinster realiseres ved konkrete endringer i terminalene og systemene rundt Alnabru og Oslo Havn. PROFIT er en viktig bit i det intermodale puslespill i Norge – et stort skritt i riktig retning!

I tråd med Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019 (NTP 2010-2019a) vil prosjektet utvikle effektive intermodale terminaler ved å bygge handlingsdyktige samarbeidsnettverk mellom havner, transportoperatører for vei og bane, terminaleiere/operatører og samlastere. Samarbeid mellom autonome selskaper om løsning av felles oppgaver er utfordrende i praksis, noe som skyldes at aktørene har hver sine mål og prioriteringer, at de anvender ulike teknologiløsninger, og at det ikke eksisterer en entydig modell for deling av gevinst og risiko. Det er et klassisk dilemma at terminalfunksjoner kun utgjør en del av de involverte partnernes forretningsdrift (med unntak av terminaleiere/operatører) samtidig som konkurransekraften til alle i logistikknettverket er direkte avhengig av samspillet på terminal.

Konseptuell ramme

Prosjektets hovedmål er å utvikle og realisere neste generasjons styringssystemer for intermodale terminaler ved å utnytte moderne muliggjørende ny teknologi. Dette skal oppnås ved å utnytte de involverte partnernes industrikompetanse og forskningsmiljøenes produksjons- og logistikktekniske fagkompetanse, samt dra veksel på erfaringer fra andre industrier. Gjennom anvendelse av ny teknologi skal det utvikles et styringssystem for neste generasjons intermodale terminaler. For å nå hovedmålet er følgende delmål formulert:

- Delmål 1: Utvikle et effektivt operativt terminalsystem

- Delmål 2: Utvikle et helhetlig prestasjonsmålingssystem for terminalen

- Delmål 3: Utvikle samarbeidsmodeller for aktørene i logistikknettverket

- Delmål 4: Utvikle nye verdiøkende tjenester for fremtidens intermodale terminal

Prosjektet vil nytte Oslo Havn og Alnabruterminalen med tilhørende bedriftscluster rundt Alnabru som case. Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019 (NTP 2010-2019b) slår fast at det er nasjonal interesse å legge til rette for effektiv terminaldrift og god arealtilgang i Oslo Havn og Alnabruterminalen. Konsortiet som blant annet består av CargoNet, Schenker, Jernbaneverket og Bring Logistics er store logistikkaktører med et uttrykt behov for å identifisere de grenseflatene de har opp mot hverandre. Caset er valgt for å fokusere ressursinnsatsen når løsningselementer skal realiseres. Løsningene som utvikles bør  kunne generaliseres til andre intermodale terminaler i Norge.

Publisert 23. januar 2009

PROFIT