Klikk her for å retunere til startsiden

EKSBO – Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger

 

EKSBO er et åpent forskningsprosjekt over fire år, fra 2006 til slutten av 2009. Det overordnete målet er å bidra til å øke energieffektiviteten og bruken av ny fornybar energi i den eksisterende boligmassen. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd, Husbanken, Enova og en rekke partnere fra bransjen. EKSBO er også tilknyttet forskningsprosjektet ”Advanced Housing Renovation by Solar and Conservation”, task 37 innenfor programmet ”Solar Heating and Cooling” i regi av det Internasjonale Energibyrået IEA.

 

 

Myhrerenga BRL på Skedsmokorset skal rehabilitere hele borettslaget på 168 leiligheter, fordelt på 7 like lavblokker (3 etasjer). Rehabiliteringen skal gjøres med passivhuskomponenter slik at oppvarmingsbehovet reduseres med 90 %, og total energibruk er beregnet redusert med hele 70 %. Passivhusrehabiliteringen er beregnet til å være mere lønnsom for beboerne enn den konvensjonell fasaderehabiliteringen som var planlagt.Arkitekt & illustarsjon: Arkitektskap AS.

 

Det er et stort potensial for energiforbedringer i den eksisterende boligmassen. Norge har per i dag over to millioner boliger (se www.ssb.no/fobbolig/main.html og http://www.ssb.no/vis/emner/10/09/boligstat/main.html). En studie fra Enova tilsier at det rehabiliteres ca. 9 000 boliger per år. I tillegg kommer privat oppussing, ombygging mm. I dag legges det imidlertid lite vekt på energiaspekter ved ombygging, oppussing og rehabilitering. Det investeres mye, uten at potensialet for energi- og miljøforbedringer utnyttes. Dette gjelder både profesjonell rehabilitering og når private utbedrer egen bolig.

 

Energibevisstheten er lav. Det foreligger begrenset informasjon om hvilke energitiltak som er mest aktuelle, hvilke fungerer godt sammen i et helhetlig konsept og hvordan tiltakene utføres i praksis. Utførende har lite energikompetanse og mangler erfaring med nye løsninger. Dagens rehabilitering uten energiambisjoner eller med kun enkle, typiske energiøkonomiseringstiltak begrenser samtidig potensialet for mer ambisiøse tiltak på sikt, ettersom det vanligvis ikke investeres i nye utbedringer før 30 år har gått og de opprinnelige tiltak er nedbetalt.

 

EKSBO tar sikte på å definere konkrete tiltakskonsepter, beskrive tiltakene og demonstrere hvordan konseptene kan gjennomføres i praksis. Sammen med viktige aktører i byggebransjen utvikler prosjektet strategier og samarbeidsformer, formidler kompetanse, informasjon og verktøy og bidrar forhåpentligvis til å utløse noe av det store energisparepotensialet som finnes i eksisterende boliger. Visjonen er at det ti år etter prosjektets slutt er en overveiende markedsandel av rehabiliterte og ombygde boliger som har en ambisjon på minst halvert energibehov eller tilsvarende bruk av ny fornybar energi. Samtidig skal det være en betydelig andel med mål om å redusere energibehovet til en firedel av det opprinnelige.

 

EKSBO er delt opp i fem arbeidspakker:

 

 

Delprosjekt 1 – Analysemodell for eksisterende boligmasse

 

Her systematiseres kunnskap om den eksisterende boligmassen og avdekkes potensialet for ulike boligtyper fra forskjellige oppføringstider.Les mer

 

 

Delprosjekt 2 – Tiltakskonsepter

 

Delprosjektet utvikler kostnadseffektive energitiltakskonsepter knyttet opp til boligtyper definert i delprosjekt 1. I tillegg utvikles det et enkelt nettbasert beregningsverktøy for vurdering av energibesparelse og lønnsomhet. Les mer

 

 

Delprosjekt 3 – Forbildeprosjekter

 

Igangsatte eller ferdigstilte prosjekter med store energiambisjoner blir analysert. Nye forbildeprosjekter relatert til tiltakskonseptene blir initiert. Les mer

 

 

Delprosjekt 4 – Markedsstrategi

 

Utvikling av strategier som tar sikte på markedsgjennombrudd for rehabiliteringskonsepter med høye energiambisjoner.Les mer

 

 

Delprosjekt 5 – IEA SHC task 37

 

Prosjektlederskap for IEA SHC task 37 ”Advanced Housing Renovation by Solar and Conservation”. Les mer

 

 

 

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski