Klikk her for å retunere til startsiden

Markedsstrategi

 

Målet med delprosjektet er å utvikle strategier som tar sikte på markedsgjennombrudd for rehabiliteringskonsepter med høye energiambisjoner. Arbeid med forbildeprosjekter inngår i en av strategiene. Det blir også utviklet handlingsplaner og kommunikasjonsplaner som en del av dette. Som input til arbeidet gjennomføres det blant annet markedsmessige analyser som beskriver ulike påvirkningsfaktorer, muligheter og barrierer, aktører og beslutningstagere i prosesser knyttet til inngrep i eksisterende boliger. I dette inngår vurdering av suksessfaktorer og utvelgelseskriterier knyttet til igangsetting av forbildeprosjekter.

 

Sannsynligheten for større ombygginger, rehabiliteringer og oppussinger vurderes for ulike boligkategorier/-typer. Eneboliger og småhus oppført gjennom hele 1970-tallet kan trekkes fram som et eksempel. Disse boligene har tilnærmet samme bygningstekniske og energimessige standard. Mange av boligene blir i dag ombygd eller rehabilitert, med f.eks. utskifting av vinduer og utvendig kledning, omlegging av tak osv, uten at potensialet for energi- og miljøforbedringer utnyttes. Byggherrene som setter i gang slike ombyggings- eller rehabiliteringsarbeider, har ofte betydelig økonomisk frihet og ønske om å investere i mer energi- og miljøriktige løsninger dersom de blir tilbudt slike løsninger.

 

Det nasjonale arbeidet med markedsstrategier har en meget nær tilknytning til IEA-prosjektet, subtask A ”Marketing and Communication Strategies”. Husbanken Region Midt-Norge ved Are Rødsjø har tatt på seg prosjektlederansvaret (Subtask leader).

Publisert 13. juli 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski