Nyheter

26.11.12

I midten av november startet boring av en ny brønn som skal test injeksjonsmuligheter i sand lagene ned til ca. 115 meters dyp. Operasjonen forventes å avsluttes i begynnelsen av desember.

28.06.11 Internasjonal pris til SINTEF-forsker

Sjefsforsker og prosjektrådgiver Erik Lindeberg ved SINTEF Petroleumsforskning er tildelt den internasjonale forskerprisen ”The SINTEF and NTNU CCS Award” for sin pionerrolle innen forskning på lagring av CO2 i geologiske lag.

Les mere her.

05.07.10 Boring av undersøkelsesbrønn avluttet

Prøveboringen i Svelvikryggen som startet opp 10. juni ble avsluttet mandag 28. juni. Da hadde vi nådd målet på 333 meter. Operasjonen ble gjennomført uten problemer og i henhold til planen. Nå gjennstår det noen måneder med analysering av oppsamlet prøvemateriale samt analysering av resultatene fra de geofysiske målingene som ble utført.

Alle opplysningene vil bli vurdert før vi i oktober bestemmer oss for å eventuelt gå videre med prosjektet og injisere CO2.

31.05.10 Boring av undersøkelsesbrønn

Det er nå bestemt at prøveboringen i Svelvikryggen skal starte opp torsdag 10. juni, men boreriggen vil bli fraktet til Svelviksand allerede 3. juni. Hovedformålet med å bore denne undersøkelsesbrønnen er å få bekreftet den antatte tykkelsen på sandlaget samt samle prøvemateriale fra flere dyp slik at vi kan lage en enda bedre beskrivelse av forholdene i grunnen. Boringen er planlagt å vare i 4 uker og det vil bli boret døgnet rundt. Det er ikke forventet at støy skal bli noe problem. Vi håper å kunne bore ned til drøyt 300 meter og det er første gang i Norge at det blir boret så dypt i denne type sedimenter.

Et informasjonsbrev til innbyggerne syd og nord for sandtaket er sendt ut. Dette brevet kan du lese her.

06.04.10 Boring av undersøkelsesbrønn.

I slutten av mai/begynnelsen av juni vil vi starte med å bore en undersøkelsesbrønn i sandtaket. Hovedformålet med brønnen er å få bekreftet tykkelsen på sandlaget. Resultater fra de seismiske målingene som ble foretatt i februar tilsier at sandlaget skal være ca 300-350 meter tykt. I tillegg skal man samle prøvemateriale fra flere dyp slik at vi kan lage en enda bedre beskrivelse av forholdene i grunnen. Muligens kan denne brønnen også brukes som injiseringsbrønn av CO2 eller som monitoreringsbrønn senere i prosjektet.

02.03.10 ble en pressemelding om prosjektet sendt ut. Den kan du laste ned her.

01.03.10 besøkte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen det planlagte feltlaboratoriet. Her fikk statsråden, i tillegg til en presentasjon av prosjektet, også selv følge med på de seismiske målingene som inngår i forundersøkelsene.

Besøket blev filmet av NRK og senere på kvelden vist på TV Østafjells, det klippet kan du se her:

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/203454

 

 

 

01.03.10 skrev Røyken og Hurum Avis en artikkel om den seismiske undersøkelsen. Den kan du lese her:

http://rha.no/nyheter/sprenger-for-miljoet-1.4437932

26.-28.02.10 vil det sveitsiske selskapet GeoExpert utføre seismiske målinger i og rundt sandtaket. Ved seismiske målinger registrerer man hvordan trykkbølger forplanter seg og reflekteres nedover i grunnen. Resultatene fra denne undersøkelsen vil sammen med resultatene fra de elektriske målingene kunne gi oss en god geologisk modell av sandtaket som vil hjelpe oss til å avklare om sandtaket egner seg til vårt formål.  I forbindelse med dette arbeidet vil det bli brukt små mengder dynamitt. Mengden dynamitt som vil bli brukt er så liten at det ikke er fare for skade på bygninger eller eiendommer. Informasjonsbrev til naboer både syd og nord for sandtaket vil bli sendt ut i god tid før arbeidet med seismiske målinger starter opp.

Du kan se dette informasjonsbrevet her:

08.01.10 publiserte Drammens Tidende et intervju med sjefsforsker Erik Lindeberg, ved Sintef i Trondheim, angående CO2-laboratoriet.

24.12.09 skrev Svelvikposten en artikkel om CO2-prosjektet.

25.11.09 startet det franske firmaet BRGM med elektriske målinger av bakken i og rundt sandtaket. Dette ble gjort for å få mer kunnskap om strukturene i grunnen slik at vi kan lage en geologisk modell av området. Arbeidet var ferdig 02. desember og blir sett på som vellykket. De franske arbeiderne kom i kontakt med flere naboer som alle var vennlige og positive til prosjektet. Informasjonsbrev ble sent ut til beboere sør for sandtaket i forkant av undersøkelsene. Uheldigvis hadde vi ikke fått informert grunneiere og naboer i Dramstadbukta godt nok. Flere av disse tok kontakt med Svelviksand og lurte på hva som foregikk på området. Disse ble informert over telefon av Therese K. Flaathen ved Universitet i Oslo og informasjonsbrev til naboene i Dramstadbukta ble sendt ut 03.12.09.    

18.11.09 deltok representanter fra både Sintef, Universitetet i Oslo og Norges Geotekniske Institutt på et folkemøte arrangert av Nærmiljøforum Klokkarstua - Verket på Klokkarstua
og Hovenga Samfunnshus. Her holdt professor Per Aagaard fra Universitet i Oslo et foredrag hvor han forklarte hvorfor vi har valgt Svelvikryggen som vårt feltlaboratorium og hva som skal skje der fremover. Etter foredraget var det åpent for spørsmål. Ca 30 beboere fra området var tilstede denne kvelden.

24.06.2008 ble søknaden om CO2-feltlaboratorium i Svelvikryggen godkjent av Plan og utviklingsutvalget i Hurum kommune Plan og bygg. 

28.04.08 var det første folkemøtet hvor vi informerte om prosjektet våres. Møtet ble avholdt på Nærmiljøforum Klokkarstua - Verket på Klokkarstua og Hovenga Samfunnshus. På det daværende tidspunkt var ikke kommunen ferdig med å behandle søknaden om et mulig CO2-laboratorium i Svelvikryggen, men vi ønsket å være tidlig ute med å informere beboerne i området om det mulige prosjektet.

Publisert 8. desember 2009

  News

Vår plasskoordinator Marion Børresen fra NGI gir deg her sammendrag av de seneste hendelserne på Feltlaboratoriet.