Fysiske omgivelser

SINTEF Byggforsk har gjennom arbeid med ulike forskningsprosjekter, og deltagelse i internasjonale forskernettverk, mye kompetanse på de fysiske omgivelsenes betydning for tjenestetilbud og eldres hverdagsliv. Nye løsninger omfatter ofte både fysiske omgivelser, velferdsteknologi og organisering av tjenestetilbud. Vi tror derfor nye løsninger ligger i skjæringspunktet mellom disse ulike fagfeltene, og at det er viktig å ha kunnskap om hvordan disse påvirker hverandre.

Foto: Karin Høyland

SINTEF har bidratt med utarbeidelse av veiledningsmateriale om fysisk utforming av sykehjem og omsorgsboliger for Husbanken. Vi bistår kommuner og byggaktører med utviklingsarbeid, først og fremst i programmering, idè og utredningsfasen. Vi har også gjennomført flere evalueringsprosjekter, og har god kjennskap til ulike løsninger og hvordan disse fungerer for ulike brukergrupper. SINTEF har i noen av disse prosjektene også sett nærmere på driftskostnader og hvilke føringer de fysiske rammene gir for driftseffektivitet og brukertilfredshet både blant beboere, pårørende og ansatte.

Kontakt: Karin Høyland seniorforsker, SINTEF Byggforsk

Prosjekter innenfor Fysiske omgivelser