Samarbeidspartnere
  SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

   
  Norsk Senter for Bygdeforskning
  Bygdeforskning er en selvstendig forskningsstiftelse og et av de ledende bygdesosiologiske fagmiljøene i Europa. Virksomheten er basert på forskningsoppdrag og Bygdeforskning ser på bygda og distriktene med et samfunnsvitenskapelig blikk. Les mer på bedriftens hjemmeside
   
   Trøndelag Forskning og utvikling
  Trøndelag Forskning og Utvikling AS er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning og regional utvikling. Virksomhet er i all hovedsak oppdragsvirksomhet. De lager og bruker kunnskap - til nytte for nærings- og samfunnsliv. Les mer på bedriftens hjemmeside
   
   Høgskolen i Nord-Trøndelag
  Høgskolen i Nord-Trøndelag(HiNT) har omlag 4000 studenter på de 5 avdelingene: Helsefag, landbruk, informasjonsteknologi, lærerutdanning og trafikklærerutdanning. HiNT legger vekt på utdanning til yrker. Forskning og utvikling i HiNT utvikler kvaliteten i utdanningene og bidrartil kompetanseutvikling og ny forståelse i samfunns- og næringsliv.
   
   NTNU
  NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk(IPK) arbeider i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse med problemer knyttet til driftsteknikk, industrialisering av produksjon samt kvalitet og sikkerhet. IPK tilbyr undervisning innenfor studieprogrammene: Produktutvikling og produksjon, Prosjektledelse samt Logistikk.
   
   Oi! Trønders mat og drikke
  Aksjeselskapet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det gir mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oi! skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den trønderske regionen. Les mer på selskapets hjemmeside
   
   TINE
  TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med hovedfokus på meieri. TINEs visjon er at de skal være Norges viktigste verdiskaper. Målene deres er å gi eierne en best mulig melkepris, å være en attraktiv arbeidsgiver, å gi sine kunder og forbrukere verdi for pengene og å gi samfunnet en bedrift som skaper vekstkraftig nærings-middelproduksjon. Les mer på bedriftens hjemmesider
   
   Rørosmat
  Rørosmat BA er et andelslag som i dag har over 20 aktive matprodusenter som andelseiere. De skal være matprodusentenes salgsledd og drive med markedsføring og andre aktiviteter tilknyttet den lokale matproduksjonen i deres region. Rørosmat BA ønsker å bidra til at matvarene, -tradisjonene og -produsentene fra deres region blir enda mer kjent og verdsatt, både i og utenfor Røros-området. Les mer på andelslagets hjemmeside
   
   MERKUR
  Merkur-programmet er et program som eies av kommunal- og regionaldepartementet. Målstrukturen til programmet er tredelt (tjeneste, butikk, lokalsamfunn). Lokalprodusert mat i nærbutikken er en Merkursatsning, og de varene som produseres i et lokalsamfunn bør også kunne bli kjøpt i lokalsamfunnet. Les mer på programmets hjemmeside
   
  SNADDER OG SNASKUM
 

Blåskjelldyrking er ei ny næring i Norge. Snadder og Snaskum AS har drevet produksjon sia 1980. Vår bedrift er således den bedriften som har holdt på desidert lengst av de bedrifter som er oppegående i dag. Les mer på bedriftens hjemmeside

   
   Coop
  Coop Norge SA er samvirkelagenes fellesorganisasjon og eid av samvirkelagene gjennom medlemskap. Fellesorganisasjonen bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippene. På samvirkelagenes vegne skal Coop Norge ivareta sentrale fellesoppgaver som innkjøp, vareforsyning og kjededrift slik at det dannes et grunnlag for god drift i lagene og konkurransekraft i markedet. Coop Norge skal også arbeide for å trygge og skape fellesverdier for Coop i Norge, samt medvirke til at samvirkelagene drives og utvikles til beste for medlemmene. Les mer på bedriftens hjemmeside
   
   Matnorge.no
  Matnorge.no er først og fremst et verktøy der butikker , restauranter, storhusholdninger etc. på en enkel måte kan bestille varer fra lokale produsenter. Samtidig skal dette være et nyttig hjelpemiddel for alle som ønsker å få mer kunnskap om lokale matspesialiteter, i tillegg til at de får oversikt over hvor de kan få tak i produktene. Les mer på matnorge.no
   
   KLS matmerk
  Matmerk er en uavhengig, offentlig støttet stiftelse stiftet av Landbruks- og matdepartementet i 2007. Matmerk har som formål å skape preferanse for norskprodusert mat. Det skal skje gjennom arbeid med kvalitetsstyring, kompetanse og synliggjøring av norske konkurransefortrinn og opprinnelse overfor matprodusenter, handel og forbrukere. Les mer på stiftelsens hjemmeside
   
   Guri Kunna
  Guri Kunna BA er et fellestiltak som i dag består av 18 matvareprodusenter fra Fosen. Fellestiltaket skal arbeide for å øke verdiskapningen i matproduksjonen gjennom produktutvikling, markedsføring og salg av merkevaren Guri Kunna. Pr. i dag er det tre av deres medlemmer som har egne videreutviklede produkter, resten er råvareprodusenter. Les mer her
   
   Kokkenes mesterlaug
  Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) er en partipolitisk nøytral organisasjon som har til formål å arbeide for kokkefagets fremme ved: Å samle alle lokale Kokkenes Mesterlaug i en organisasjon, å representere kokkefaget utad, å arbeide for at fagopplæringen dekker tidsmessige og kvalitative krav, å arbeide for kokkefagbrevets /mesterbrevets betydning for utøvelse av næringsvirksomhet innen vårt fagområde og å arbeide for bruk og utvikling av det norske kjøkken. Les mer på landsforeningens hjemmeside
   
  Høgskolen i Molde
   
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. De ønsker å utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. De legger vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning og tar mål av seg til å framstå som det fremste fagmiljøet i Norge innenfor logistikk.
   
   Chalmers University
  Chalmers er et svært progressivt universitet som ligger i Gøteborg i Sverige. Universitetet er kjent lokalt og globalt for utdanning, forskning og innovasjon med et bredt spekter av ulike programmer. Deres mål er å fokusere på kompetanse, kunnskap og samarbeid for å spille en viktig, påviselig rolle i samfunnsutviklingen.
   
   Aalborg University
  Aalborg Universitet tilbyr utdannelser og forskning innenfor naturvitenskap, samfundsvitenskap, humanistiske fag, ingeniør- og sundhetsvitenskap. Aalborg Universitet styrker og videreutvikler løpende sin profil som en dynamisk, innovativ og miljørettet forsknings- og utdanningsinstitusjon, som er kjennetegnet ved å kombinere et levende engasjement i lokale, regionale og nationale problemer med en aktiv satsing på internationalt samarbeid.
   
   
   
   

Publisert 18. juni 2012