Arbeidspakker

Kortreist stein består av i alt 5 arbeidspakker.

H 1 Planprosesser og Ressursforvaltning

Kommunene har ansvaret for å utarbeide og vedta samfunns- og arealplaner, og de er ansvarlig for å ha tilgang til faglig kompetanse for å sikre god kvalitet i planarbeidet. Denne arbeidspakken vil bl.a. se nærmere på hvordan man skal ivareta gode beslutninger i plansaker som omhandler forvaltning av mineralske ressurser, med hovedvekt på bedre geologisk kartlegging og materialkarakterisering i en tidlig fase i de enkelte anleggsprosjekt for å kunne fremme en bedre ressursutnyttelse av overskuddsmasser.
Ansvarlig: NGU v/Kari Aslaksen Aasly ( / 473 19 441).

H 2 Kontrakter, incentiver og forretningsmodeller

I dagens kontraktregime ligger initiativet i stor grad hos Byggherren hva gjelder skjebnen til utsprengte masser. Det vanligste er å deponere massene der prosjektet er lokalisert om ikke massene kan avhendes lokalt til nærliggende utfyllinger. Ett gjennomgående argument er at all håndtering av massene, enten det er omlasting, bearbeiding (sikting/knusing) eller transport, er kostbare prosesser. Det blir viktig for denne arbeidspakken å etablere tillegg til etablerte kontraktsformer og avtaleverk som muliggjør at man kan fortsette å benytte det risikofordelingsprisnippet man har i dag, men at dette blir justert slik at det får et større fokus på å finne langsiktige løsninger for håndtering av massebalansen enn i dag.
Ansvarlig: Veidekke Entreprenør v/Eivind Heimdal ( / 957 60 688)

H 3 Produksjon og anvendelse

Overskuddsmasser fra tunneler, veiskjæringer og andre masseuttak representerer masser det allerede har vært investert i, også i form av CO2-utslipp. Et helt sentralt forskningsspørsmål er om slike masser av ulik kvalitet kan tilføres ytterligere verdi og få en annen anvendelse som byggemateriale på et annet foredlings- og prisnivå, enn som fyllmasser. Arbeidspakken ser nærmere på bruk av overskuddsmasser til bl.a. oppbygging av veg og bane samt som tilslag i asfalt og betong.
Ansvarlig: SINTEF v/Lisbeth I. Alnæs ( / 930 58 535)

H 4 Miljø og energibruk

Det er stadig større fokus på å gjøre utnyttelsen av naturressurser bærekraftig. Ethvert uttak fra naturen bør rettferdiggjøres gjennom økt verdiskaping for samfunnet og uten å bli årsak til oppbygging av restdeponier, unødvendige utslipp, forurensninger eller store energikostnader. Økte krav til massebalanse/totalutnyttelse og bruk av lokale ressurser er en del av dette. Bygging av infrastruktur som veier og tunneler betyr til dels store utslipp særlig gjennom produksjon og transport av byggematerialer, noe som den senere tiden har ført til økt fokus på hvordan man kan bygge og drifte med mindre miljøbelastning og mindre utslipp av CO2. Masseforflytning utgjør et stort bidrag i dette bildet. Kortreist stein vil blant annet benytte og tilpasse eksisterende LCA/LCC-verktøy (levetidsanalyse og levetidskostnader) til å beregne miljømessig merverdi av å øke ressursutnyttelsen.
Ansvarlig: Multiconsult v/ Gunn Pedersen Ødegaard ( / 934 21 204)

H 5 Prosjektledelse og innovasjonsarena

Ansvarlig: SINTEF v/Torun Rise ( / 995 99 775)