Kortreist stein

Den overordnede ideen til prosjektet Kortreist stein er å utvikle nye, teknologiske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller og gode planprosesser for høyverdig og bærekraftige bruk av bergmasser fra infrastrukturprosjekter eksisterende uttak. Med høyverdig bruk menes kortreist stein som kan anvendes i vegkonstruksjonen i ubundet form og som kvalitetsråvare i asfalt og betong o.l. I dette inngår også å øke kvaliteten på steinmasser med sementstabilisering. Prosjektet skal øke konkurranseevnen til deltakende industripartnere, gi praktiske verktøy som gjør det mulig og enkelt å ta hensyn til miljø og bærekraft samt bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer knyttet til ressurssituasjon, miljø og energibruk.

Nytt verktøy for beregning av klimagassutslipp knyttet til bruk av lokale steinmasser: Stein LCA v.2.2 November 2023 - Oppdatert av Multiconsult

Se hele prosjektbeskrivelsen

  

Illustrasjonsbilde Anlegg og Samferdsel. Utbygging av E6 sør for Trondheim. Foto SINTEF
Foto: SINTEF