Kick-off 29. august 2017

Cirka 60 personer var samlet på Gardermoen 29. august for kick-off i nettverket Grønn Anleggssektor. Deltakerne representerte 30 bedrifter og organisasjoner tilknyttet anleggsbransjen, alt fra byggherrer og konsulenter, til material- og maskinleverandører og entreprenører.

Kick-off Grønn Anleggssektor
Kick-off for nettverket Grønn Anleggssektor

Anleggssektoren har en viktig rolle og er en av de viktigste bidragsyterne for å nå målet om reduksjon av norske utslipp av klimagasser som beskrevet i Klimaforliket 2012. Sektoren står for 30 % av alle utslipp fra transportsektoren og i tillegg kommer indirekte utslipp fra byggematerialer.
Nettverket Grønn Anleggssektor ønsker å sikre sektorens konkurransekraft, og i en grønn og fossilfri framtid er innovasjon og nye former for verdiskapning nødvendig. En helhetlig håndtering av utfordringene og omstilling til grønn vekst i anleggssektoren krever samarbeid mellom ambisiøse aktører og en aktiv utvikling av konkurransedyktige løsninger.

Cirka 60 personer var samlet på Gardermoen 29. august for kick-off i nettverket Grønn Anleggssektor. Deltakerne representerte 30 bedrifter og organisasjoner tilknyttet anleggsbransjen, alt fra byggherrer og konsulenter, til material- og maskinleverandører og entreprenører. Engasjementet i salen var stort, og det lover godt for det videre arbeidet med en grønnere anleggsbransje. Det ble en dag med inspirasjon og kunnskap hvor bransjen sammen skulle finne arbeidsformer og tema for nettverket Grønn Anleggssektor.

Forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, Berit Laanke, innledet med temaet barrierer og drivere for Grønn anleggssektor. Presentasjonen var basert på resultater fra en prosjektoppgave i BI-programmet Grønn vekst og konkurransekraft. Nils Røkke, direktør for klima i SINTEF og leder for den europeiske energiforskningsalliansen EERA, deltok på Paris-konferansen i 2015 og kom for å dele sine tanker om behovet for internasjonale og nasjonale målsetninger på klima. Oppdragsleder i Norconsult, Ketil Søyland, snakket om bærekraft i praksis med eksempler fra Rogfast og Ringeriksbanen. Ketil har blant annet jobbet aktivt med Rogfast Pluss-prosjektet der klimagassreduksjon, energieffektivisering og energihøsting har vært sentralt. Prosjektleder Karl Sigurd Fredriksen orienterte om Statens vegvesens program Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag (KraKK). KraKK-prosjektet jobber med både kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke fokus på klimavennlig anleggsdrift i kontraktene. Det var også innlegg fra flere andre aktører i anleggssektoren. En del av dagen ble også brukt til å finne fram til tema som nettverket skal jobbe med de neste tre årene.

Program

Program

09.00-09.30   Registrering
09.30-10.25   Velkommen og innledning. Berit Laanke, SINTEF
                         Hva betyr Paris-avtalen for Norge og anleggsbransjen? Nils Røkke, SINTEF
                         Et blikk på anleggsbransjen i et klimaperspektiv. Anne Marit Melbye, ZERO
10.25-10.45   Pause
10.45-13.00   Byggematerialer som viser vei. Kjell Skjeggerud, Norcem
                         Logistikk som klimatiltak. Eivind Heimdal, Veidekke
                         Gruppearbeid 1
13.00-13.45   Lunsj
13.45-16.00   KraKK – Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag. Karl Sigurd Fredriksen, SVV
                        Bærekraft i praksis med eksempler fra Rogfast Pluss. Ketil Søyland, Norconsult
                        Gruppearbeid 2
                        Arbeidsform og styringsgruppe. Berit Laanke, SINTEF
                        Oppsummering. Maria Barrio, SINTEF