For Klima

Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Prosjektets mål og delaktiviteter
Prosjektet skal etablere retningslinjer for prosjektering, kravspesifikasjon, bygging og drift av forenklede klimatiseringsløsninger der oppvarming av ventilasjonsluft dekker en betydelig del, eller alt av det lokale varmebehovet. De anbefalte løsningene skal gi godt inneklima, lavt energibehov, lave investeringskostader og fornøyde brukere.

Målene oppnås gjennom flere trinn og starter med å se på utvalgte kontorbygg utformet som passivhus med svært lavt varmebehov. Basert på erfaringene herfra vil det bli utført teoretiske beregninger og CFD- simuleringer for optimalisering av designparametre. Ulike kombinasjoner av tilluftstemperatur, luftmengder og spredningsmønstre i forhold til oppvarmings- og kjølebehov vil bli evaluert ved hjelp av brukerundersøkelser og fysiske målinger i Miljøhuset GK.

State-of-the-art rapporten vil foreligge høsten 2013. Feltstudier gjennomføres vinteren 2013/14, medmulighet for tilleggs-studier vinteren 2014/15

Publisert 2. mars 2011

Oppdatert 30.08.2013