For Klima

Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

CFD-simulering

CFD («Computational Fluid Dynamics») dekker en klasse metoder for hvordan de grunnleggende likningene for fluiders bevegelse løses ved hjelp av datamaskiner, med iterative matematiske metoder. Resultater finnes for alle variable som inngår i beregningen (hastighet, trykk, temperaturer, konsentrasjoner etc.).

Målingene i prosjektet representerer kun punktverdier. Ut fra målingene har en ingen informasjon om hva som foregår i resten av rommet. En stor styrke med CFD er altså at en kan danne seg et komplett bilde av hva som skjer i hele volumet. Det er dette som vil være CFD sin rolle i dette prosjektet: målsetningen med CFD-simuleringene er å forstå strømningsbildet som forårsaker de målte verdiene i testrommet, og dermed årsakssammenhengene i det en måler.

Eksempler i dette prosjektet kan være å forstå dynamikken i hva som skjer når/hvis økt temperatur i tilluften reduserer ventilasjonseffektiviteten (det er rimelig å anta at dette skyldes dannelsen av et varmesjikt under taket, men hvor utbredt er det?) eller trekkhastigheten øker (kan det spores tilbake til kaldras fra vinduet?).

 Tidligfase testsimulering av cellekontoret: øyeblikksbilde av strømningshastighet i et snitt

Publisert 29. mars 2011

Oppdatert 30.08.2013