SamKAD

SamKAD

SamKAD – Samhandling og oppgavestøtte ved kommunal akutt døgnenhet og legevakt Aker

Samhandling på legevakta ved Aker sykehus i Oslo.
Samhandling på legevakta ved Aker sykehus i Oslo.

Oslo har en høy befolkningsvekst, og andelen eldre i befolkningen vil øke i årene framover. Samtidig vil kommunen i framtida trolig ha færre ressurser til å levere tjenester med. Utfordringene for de kommunale tjenestene er derfor knyttet til omstilling og modernisering.

Som følge av samhandlingsreformen etablerte Oslo kommune i 2013 Kommunal akutt døgnenhet (KAD) Aker. Enheten samhandler med 4 sektorsykehus og 15 ulike bydeler for innleggelser og overføring av pasienter, samt med de to legevaktene i byen. Kommunens IKT-systemer var basert på en gammel arkitektur med begrensede samhandlingsmuligheter. Helseetaten ønsket derfor å se på ny samhandlingsteknologi og hvilke muligheter denne ga for å utvikle organisasjonen og legge til rette for gode tjenester med høy, faglig kvalitet.

I perioden 2015 til 2017 ble SamKAD-prosjektet gjennomført for å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift for legevakt og KAD sengeposter. Gjennom prosjektet er det også utviklet kompetanse i Helseetaten avd. Aker knyttet til utvikling av arbeidsprosesser, tjenestedesign, organisasjonsutvikling og bruk av digitale teknologiløsninger.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom prosjekteier Oslo kommune Helseetaten avdeling Aker, teknologileverandørene Imatis AS og CSAM Health AS og SINTEF som forsknings- og innovasjonspartner. Høgskolen i Oslo og Akershus har deltatt i følgeforskning knyttet til deler av prosjektet.

Publisert mandag 2. oktober 2017

Prosjektvarighet

2015 - 2017