Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

Oversikt over studentoppgaver
Prosjekt- og masteroppgaver 1994 - 2009

M=Masteroppgave
P=Prosjektoppgave
H=Hovedoppgave (tom. 2005)
S=Samferdselsteknikk
V=Veg-og jernbanebygging
BAT=Institutt for Bygg, Anlegg og Transport

År

Nr

Oppgavetittel

Kandidat

Type

Periode

Institutt

Samarbeid

2008

75

Nytte av overføring til sykkel - behandling i EFFEKT

Elin Øvren

P

Høst

BAT

Region midt/ SINTEF

2007

74

Bruk av SIDRA og AIMSUN for å vurdere avvikling  i rundkjøring ved Solsiden i Trondheim

Geir-Ove Brandal

P

Høst

BAT

Region midt/ SINTEF

73

Modellering av ferjetrafikk i regionale transportmodeller

Stig Nyland Andersen

M

Vår

BAT

Vegdirektoratet/ SINTEF

72

Konkurranseflater mellom bil og kollektive reisemidler i regionale transportmodeller

Ragnhild Celine Raaen

M

Vår

BAT

Region sør/ SINTEF

71

Modellering av parkering i regionale transportmodeller

Heidi Håheim

M

Vår

BAT

Vegdirektoratet/ SINTEF/Rambøll

70

Rutevis plan for Rv 17 mellom Årgård og Spillumstranda i Nord-Trøndelag

Anders Lie Danielsen

M

Vår

BAT

Region midt

69

Rutevis plan for Rv 17 mellom Asp og Årgård i Nord-Trøndelag

Torgeir Moen

M

Vår

BAT

Region midt

2006

68

Bruk av regional transportmodell til analyse av Hareidforbindelsen

Stig Nyland Andersen

P

Høst

BAT

Region midt

67

Utprøving av grunnlag for nytte-kostnadsanalyse av vegprosjekter i EFFEKT

Ola Robøle

P

Høst

BAT

Vegdirektoratet/ SINTEF

66

CONTRAM som grunnlag for nytte-kostnadsanalyser

Bård Hjellbakk

M

Vår

BAT

Region vest

65

GIS til sammenstilling og presentasjon av ikke-prissatte konsekvenser

Eirik Csák Knutsen

M

Vår

BAT

Region vest

64

Analyse av ikke-prissatte konsekvenser for et vegprosjekt

Anders Aamodt

M

Vår

BAT

Region midt

2005

63

Vurdering av tiltak for å bedre forholdene for kollektivtrafikken i Jonsvannsvegen på Moholt i Trondheim

Lars Sætrang og Anders Aamodt

P

Høst

BAT

Region midt/ Trondheim Kommune

62

Web-baserte høringsuttalelser og Plone/PrimaGIS

Håkon Solhaug Fløisbonn

P

Høst

BAT

Region vest

61

Trafikkmodellen CONTRAM anvendt på et avgrenset vegnett i Bergen

Bård Hjellbakk

P

Høst

BAT

Region vest

60

GIS til analyse av ikke-prissatte konsekvenser i vegplanlegging

Eirik Csák Knutsen

P

Høst

BAT

Region midt

2004

59

Web-basert høringsprosess i forbindelse med konsekvensutredninger

Arne Anton Erlandsen

H

Vår

BAT

Region vest

58

Trafikkavvikling og utbyggingspotensial på Brattøra i Trondheim

Knut Westerbø

H

Vår

BAT

Asplan Viak Trondheim

2003

57

GIS og Transportmodeller -kartbasert presentasjon av lenke- og matrisedata

Knut Westerbø

P

Høst

BAT

Region øst/
Region vest

56

Fra vegfinansiering til vegprising i Oslo: En modellbasert analyse av konsekvensene

Chi Kwan Kwong

H

Vår

BAT

Region øst/
Vegdirektoratet

55

Forsinkelser i kollektivtrafikken

Jenny Lovise Melby

H

Vår

BAT

Region midt

54

Konflikter mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektiv nærtrafikk

Knut Sagen

H

Vår

BAT

Vegdirektoratet

2002

53

Kjørefart som grunnlag for transportmodell- og virkningsberegninger

Jenny Lovise Melby

P

Høst

V

Sør-Trøndelag

52

Reisemiddelvalg i arbeidsreiser. Studie av faktorer som påvirker reisemiddelvalget hos bedrifter i Oslo

Chi Kwan Kwong

P

Høst

S

Oslo

51

Utbygging av Sandnes Øst - En vurdering av aktuelle areal- og transportløsninger

Katrine Valderhaug

H

Vår

S

Rogaland

50

Arealanalyser ved hjelp av GIS knyttet til utbyggingsprosjekter i eller ved byområde

Vegard Triseth

H

Vår

V

Telemark

2001

49

Etterprøving av kvantifiserbare virkninger i EFFEKT-beregninger

Margot Bolstad Lynum

H

Vår

V

Sør-Trøndelag

48

Parkeringsmodellering i TASS

Thomas Levin

H

Vår

S

Telemark

47

Før-/etterundersøkelser av vegprosjekter

Jan Ståle Myklebust

P

Høst

V

Sør-Trøndelag

46

Bruk av GIS i konsekvensanalyser for veg. Vurdering av landskap, natur- og kulturtema.

Anette Solberg

P

Høst

V

Hordaland

2000

45

Virkningsberegninger av vegutbyggingstiltak i Oslo-området. Case Teisen/Bryn-Manglerud

Eli Aadde Marthinsen

H

Høst

V

Oslo

44

Arealanalyser i overordnet vegplanlegging

Per Kåre Rust

H

Høst

V

Sør-Trøndelag

43

Sammenligning av turfordelingen beregnet med en strukturert logitmodell og med en gravitasjonsmodell

Linda Alfheim

H

Høst

S

Vegdirektoratet

42

TRIPS som alternativ til CONTRAM for vurdering av trafikkavvikling

Vibeche Håheim

H

Høst

S

Norconsult

41

Rampekontroll RV3/E6. Bruk av simuleringsmodell for å studere avvikling.

Thomas Levin

P

Høst

S

Hedmark

40

Standardbeskrivelse for det funksjonelle vegnettet

Margot Bolstad

P

Høst

V

Sør-Trøndelag

39

Overføring av et parametersett fra reisemiddelvalget i Oslo til reisevanedata fra Bergen

Linda Alfheim

P

Vår

S

Vegdirektoratet

38

TRIPS-modell for Vågsbygd, Kristiansand

Vibeche Håheim

P

Vår

S

Vest-Agder

37

Alternativsberegninger med TRIPS-modellen for Grenlandsområdet

Helene Byre

P

Vår

S

Telemark

36

GIS og Transportmodeller. Case Lørenskog

Eli Aadde Marthinsen

P

Vår

V

Akershus

35

Før-/etterundersøkelse for Melhusprosjektet. Presentasjon av data ved bruk av GIS

Per Kåre Rust

P

Vår

V

Sør-Trøndelag

34

Vegutforming i «mellomlandet» mellom tett- og spredtbygde områder. Case Haakon VII´s gate i Trondheim

Jill Hege Strand og Kristine Sørlien

P

Vår

V

Sør-Trøndelag

1999

33

Trafikksikkerhet avhengig av vegstandard. Analyse av stamvegnettet

Kirsti Matheson

H

Høst

V

Sør-Trøndelag

32

Kjøpesentrenes trafikkskapende virkning

Ali Taheri

H

Høst

S

Sør-Trøndelag

31

Trafikksikkerhet på vegnettet i Trondheim avhengig av vegfunksjon

Kirsti Matheson

P

Vår

V

Sør-Trøndelag

1998

30

Dataflyt i overordnet planlegging

Snorre Ness og Roar Norvik

H

Høst

V

Sør-Trøndelag

29

Nytteberegninger for Ulrikstunnelen i Bergen

Siri Felde Korpelin

H

Høst

S

Hordaland

28

GIS-presentasjon av KU-data for prosjektet Øysand-Thamshamn

Snorre Ness og Roar Norvik

P

Vår

V

Sør-Trøndelag

27

Utprøving av VSTØY/VLUFT på E39 Klett-Orkanger

Kirstine Karlsaune

P

Vår

V

Sør-Trøndelag

26

Bruk av GIS tilknyttet handlingsplan for støy i Bergen

Ina Abrahamsen

P

Vår

V

Hordaland

25

Nytte-/kostnadsberegninger i TRIPS

Siri Felde Korpelin

P

Vår

S

Hordaland

1997

24

Alternativsvurderinger og nytte/kostnadsberegninger for Ljabrudiagonalen

Silje Bigseth

H

Høst

V

Oslo

23

Analyse av Askøybrua, bruk av TransCAD

Olav Kåre Malmin

H

Høst

S

Hordaland

22

Krysskoding i TRIPS

Knut Aalde

H

Høst

S

Sør-Trøndelag

21

Bruk av ArcView i konsekvensanalyse for veg- og trafikktiltak

André Bjørndal

H

Somm

V

Hordaland

20

Oppdatering av virkningsberegninger for Trondheimspakken

Vibeke Nyvold og Tone Strand Rusten

P

Vår

V

Sør-Trøndelag

19

Bruk av ArcView i konsekvensanalyse for veg- og trafikktiltak

André Bjørndal

P

Vår

V

Hordaland

18

TransCAD og Vegdatabanken

Olav Kåre Malmin

P

Vår

S

Hordaland

1996

17

Beregning av virkninger for veg- og trafikktiltak i et byområde

Ann Kristin Sæther

H

Høst

V

Sør-Trøndelag

16

Bruk av ArcView til analyse og presentasjon av data om støy og lokal luftforurensning

Kristoffer Krosby

H

Høst

V

Akershus

15

Datakvalitetens betydning for effektberegninger, basert på resultater fra Bergen

Ole Bjørn Førde

H

Høst

V

Hordaland

14

Miljøvirkninger av veg- og trafikktiltak i Bergen

Rolf P. Høydal

H

Høst

V

Hordaland

13

Trafikk- og samfunnsøkonomiske beregninger av samferdselstiltak i Stavanger

Andreas Fuglum

H

Høst

S

Rogaland

12

Miljøberegninger for basisvegnettet i Trondheim

Ann Kristin Sæther

P

Vår

V

Sør-Trøndelag

1995

11

Effektberegninger av vegutbyggingstiltak i Oslo

Elisabeth O. Hansen

H

Høst

V

Oslo

10

Effektberegninger av vegutbyggingstiltak i Trondheim

Unn Karin Schjølberg

H

Høst

V

Sør-Trøndelag

9

Gang- og sykkelvegnett på Nord-Jæren

Pål Jøran Digernes

H

Høst

V

Stavanger kommune

8

Effektberegninger av vegutbyggingstiltak i Stavanger

Tore Krogh

H

Høst

V

Rogaland

7

Effektberegninger av vegutbyggingstiltak i Bergen

Inge Gunnes

H

Høst

V

Hordaland

6

Basisvegnett – Statusrapporter, Oslo og Trondheim

Elisabeth O. Hansen og Unn Karin Schjølberg

P

Vår

V

Sør-Trøndelag, Oslo

5

Basisvegnett – Statusrapporter, Bergen og Stavanger

Pål Jøran Digernes, Tore Krogh, Inge Gunnes

P

Vår

V

Hordaland, Rogaland

1994

4

Før-/etterundersøkelser av vegutbyggingstiltak i Bergen

Torbjørn Tveiten

H

Høst

V

Hordaland

3

Før-/etterundersøkelser av vegutbyggingstiltak i Stavanger

Alf Helge Tollefsen

H

Høst

V

Rogaland

2

Før-/etterundersøkelser av vegutbyggingstiltak i Oslo/Akershus

Olav Eriksen

H

Høst

V

Oslo

1

Før-/etterundersøkelser av vegutbyggingstiltak i Trondheim

Petter Fuglaas

H

Høst

V

Sør-Trøndelag

Publisert 12. november 2008

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: