Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

Om Storbysamarbeidet
Statens vegvesen er hovedansvarlig for Storbysamarbeidet. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning og NTNU Intitutt for bygg, anlegg og transport er engasjert som sekretærer og konsulenter i delprosjektene.

Deltakerne kommer selv med innspill til hva det skal arbeides med. Hovedområdene for arbeidet har til nå vært analyser av veg- og trafikktiltak i et vegnett. Dette omfatter bl.a etablering av trafikkdata og annet datagrunnlag, ulike beregninger, presentasjoner og analyser av resultatene.

Det har vært fokusert mest på analyse av trafikale, transportøkonomiske og miljømessige virkninger av veg- og trafikktiltak, som ofte influerer på et vegnett langt ut over nærområdet for selve tiltaket. Dette stiller krav til framgangsmåte og analyseverktøy ved planlegging på overordnet nivå, som transportplaner, kommunedelplaner og konsekvensutredninger.

NTNU er viktig bidragsyter gjennom studentoppgaver. Samarbeidet er på denne måten en konkret oppfølging av intensjonene i Rammeavtalen mellom NTNU,SINTEF og Statens vegvesen.

Prosjektoppgaver og hovedfagsoppgaver ved instituttene er sentralt i prosjektet. Det legges også opp til at studenter kan kombinere sommerjobb med hovedoppgave tilknyttet tema i Storbysamarbeidet.

Finansieringen skjer som et «spleiselag» mellom vegkontorene og kommunene som deltar
 Samarbeidet er ikke beregnet kun på de større byene (selv om prosjekttittelen kan tilsi det). Det aller meste har generell interesse for vegnett der alt fra mindre tettsteder til større byer inngår. I tillegg er det i det siste også tatt opp tema i tilknytning til fylkesmodeller eller regionale modeller, som gjelder «alle» typer riks- og fylkesveger i et fylke.

En viktig hensikt med prosjektet er å utveksle erfaringer og komme fram til mest mulig like framgangsmåter som vegkontorene og kommunene selv kan bruke. Det tas også opp behov for forbedring, tilpassing og videreutvikling av datagrunnlag, verktøy og metodikk for analyser og presentasjon av resultater.

Storbysamarbeidet skal primært ikke drive metodeutvikling, men gir innspill til parallelle og mer forskningsorienterte prosjekter som bl.a Vegdirektoratet har ansvar for.

Det holdes fellesmøter for alle deltakere to-tre ganger pr år.

Hvert år etableres flere delprosjekter. Representanter fra vegkontor og kommuner deltar i arbeidsmøter og påvirker innholdet i delprosjektene. Ved avslutningen av tema innenfor et delprosjekt arrangeres gjerne temadager som presenterer hva det er arbeidet med, og der deltakerene får prøvd en del i praksis. 

Publisert 9. mai 2008

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: