Resultater
Her finner man PUSAM sine åpne tilgjengelige rapporter og artikler.
 • Beregning av punktlighet og pålitelighet for godstransport på jernbane – PUSAM teorigrunnlag
 • Verdsetting av pålitelighet i samfunnsøkonomiske analyser - PUSAM teorigrunnlag
 • Driftsstabilitet på Jernbaneverkets nett - årsaksanalyser 2005-2010. Punktlighets- og regularitetsutviklingen, gransking av årsaker
 • Måltavle for kvalitet i jernbanedrift
 • Masteroppgave: Flow-times in an M/G/1 Queue under a combined Preemptive/Non-preemptive Priority Discipline - Scheduled Waiting Time on Single Track Railway Lines - Johan Narvestad Fatnes, NTNU
 • Masteroppgave: Effect of Speed Reductions for Train Punctuality - Mignote Beyene
 • Prosjektoppgave: Timetable alternatives for Trønderbanen - Panagiota Kostra, NTNU
 • Prosjektoppgave: Market Potential & Train Concept Trønderbanen - Ágúst Már Gröndal & Erik Smedsrød, NTNU

 

Beregning av punktlighet og pålitelighet for godstransport på jernbane – PUSAM teorigrunnlag

Denne rapporten utgjør sammen med rapporten ”Økonomisk verdsetting av pålitelighet i jernbanetransport” det teoretiske grunnlaget for forskningsprosjektet PUSAM. Punktlighet defineres i rapporten som ”at togtrafikken går i henhold til ruteplanen”. For å måle punktlighet benyttes imidlertid vanligvis ankomst til endestasjon som punktlighetsmål. I Norge regnes et tog som punktlig om det ankommer innen 4 minutter (3 min 59 sek) fra oppsatt tid i ruteplanen (5 min og 59 sek for langdistansetog og godstog). Samferdselsdepartementets målsetning er en målt punktlighet på 90 % for togtrafikken (95 % for flytoget). Punktlighet er viktig som mål på hvilken grad passasjer eller godskunde mottar tjenesten de betaler for. Verdsettingsstudier viser i tillegg at reisende er verdsetter forsinkelsestid høyere enn reisetid. En rekke faktorer påvirker jernbanens punktlighet. Disse kan deles inn i direkte (materiell, infrastruktur m.m.) og indirekte faktorer. Punktlighetsarbeid går på tvers av fag og organisatoriske grenser innen jernbanen. I punktlighetsanalyse er bruk av årsaksregistreringer et viktig verktøy. I økende grad er også simulering blitt et viktig verktøy i punktlighetsanalyse.
Last ned rapport


Verdsetting av pålitelighet i samfunnsøkonomiske analyser - PUSAM teorigrunnlag

Det synes å være nokså bred enighet i forskningsmiljøene om at den samfunnsøkonomiske verdien av mer pålitelig transport bør inngå i nyttekostnadsanalyser i transportsektoren. Samtidig er det ikke konsensus om akkurat hvordan denne verdien skal måles. I denne rapporten redegjør vi for hvor langt en har kommet i litteraturen på vei mot å utvikle et teoretisk rammeverk for verdsetting av pålitelighet og peker på at det er en del som gjenstår med tanke på bruk i jernbanetransport. Dette gjelder både person- og godstransport. Vi gjør også rede for hvordan stated-preference-undersøkeleser kan brukes til å tall feste verdien av mer stabile transporttider, og viser utvalgte norske og internasjonale empiriske resultater.
Last ned rapport


Driftsstabilitet på Jernbaneverkets nett - årsaksanalyser 2005-2010. Punktlighets- og regularitetsutviklingen, gransking av årsaker

Økningen i forsinkelser fra 2005 er en kombinasjon av spesielt følgende forhold:

 1. Økning i feilfrekvens på infrastruktur og rullende materiell
 2. Omfattende arbeid nær sporene grunnet nyinvesteringer og økt omfang av vedlikehold
 3. Manglende evne til å håndtere normal variasjon i været

Ovenstående har samlet sett gitt en redusert robusthet i jernbanesystemet. Den reduserte robustheten medfører at selv mindre økninger i trafikkvolumet og endringer i regelverk for togfremføring skaper omfattende forsinkelser. Studien viser også:

 • Jernbanen i Norge har et systematisk vinterproblem. Forsinkelser oppstår i større omfang i de år det er strengere vintre, sammenlignet med år med mildere vintre.
 • Anleggsarbeider og aktivitet ved sporene har en sammenheng med økte forsinkelser.
 • Avgangspunktlighet fra Alnabru er en viktig suksessfaktor for godstogenes punktlighet.
 • Infrastrukturen kjennetegnes av dels omfattende anleggsaktivitet på både nybygg og vedlikehold/utbedring, og dels nedslitt infrastruktur.

Det er bekymringsfullt at forsinkelsene har økt selv med moderate produksjonsøkninger, og at man nå planlegger omfattende produksjonsøkning i 2012/2013.
Last ned rapport      Se/hør debatten på Dagsnytt18 15. november 2010.


Måltavle for kvalitet i jernbanedrift

PUSAM Måltavle prototyp 1

Arbeidspakke 2.1 har resultert i utviklingen av en prototype på en måltavle for kvalitet i jernbanedrift. Jernbaneverket har videreført arbeidet i ”Jernbaneportalen”, hvor utviklingen av måltavlen fortsetter.

Måltavlen har sitt utspring i et ønske om å oppnå bred bevissthet om driftskvalitet i jernbanesektoren. Gjennom bevissthet kan tavlen bidra til et felles virkelighetsbilde på tvers av organisatoriske grenser i jernbanen. Måltavlen er tenkt å presentere et sett overordnede kvalitetsmål, sammen med et utvalg drivere med innflytelse på de overordnede målene. Tavlen var ønsket tilgjengeliggjort for alle aktørene i sektoren, eksempelvis gjennom deltakerorganisasjonenes intranett.

Hensikten med måltavlen er å bidra til:

• Økt bevissthet om årsakssammenhenger
• Økt gjennomsiktighet
• Økt ansvarsfølelse
• Skape felles virkelighetsbilde

For å oppnå dette må tavlen:

• Være enkel å forstå
• Være tilgjengelig
• Ha gjensidig påvirkningskraft


Masteroppgave: Flow-times in an M/G/1 Queue under a combined Preemptive/Non-preemptive Priority Discipline - Scheduled Waiting Time on Single Track Railway Lines - Johan Narvestad Fatnes, NTNU

A priority based rule for use during the process of scheduling trains operating on a single track railway line was proposed by the Norwegian railway operator and owner, Jernbaneverket. The purpose of this study is to investigate the effect of the suggested scheduling rule on the scheduled waiting times suffered by trains operating on a segment of the railway line.

It is shown that the scheduling rule, under certain limiting assumptions, can be studied in the setting of queuing theory and that it has properties in common with a theoretical priority discipline combining two well documented priority rules. The main part of this study is the development and analysis of a threshold based, combined preemptive/non-preemptive priority discipline. Under the combined discipline, preemptions are allowed during the early stage of processing only. Theoretical expressions for flow-times of jobs passing through the queuing system are reached through detailed studies of the non-preemptive and the preemptive priority discipline

The relationship between the suggested priority based scheduling rule and the theoretical, combined priority discipline is finally illustrated by simulations. When adjusted for actual time spent by trains on traversing the line segment, the steady state solution for flow-times obtained from queuing theory yields an accurate expression for the trains’ average scheduled waiting times. The scheduling problem can in fact be modeled accurately by an M/G/1 queue under the combined priority discipline.

Last ned masteroppgave


Masteroppgave: Effect of Speed Reductions for Train Punctuality - Mignote Beyene, NTNU

The rail way sector has been losing market, required increased subsidies and failed to generate anticipated rate of return. Therefore there has been a strong interest to measure the performance of railway operators in terms of punctuality. It is evident that In Norway punctuality shows considerable variation; most of the line being in non-optimal condition, speed is frequently reduced. Such speed reductions are often highlighted as major causes of delays. This master thesis studied the actual delays occurring on the parts of the line between Oslo and Trondheim which have speed restrictions. In doing actual time, travel times and speed restriction magnitudes data have been collected along the line. Combining both qualitative and quantitative approach to research the master thesis have mapped and analyzed speed restriction zones along the line. Using restriction mapping, statistical tools and curve fittings, the analysis revealed that as long as there is sufficient data, uniformity and regular fluctuation of the time magnitudes data there is an increasing effect caused and trend displayed on the actual time taken in the presence of the speed restrictions. Furthermore the research has looked in to the magnitude based relationship between the lost time due to restrictions and associated deviations in travel time. These resulted in a strong correlation between deviation of travel time and magnitude of lost time due to restrictions.

Last ned masteroppgave


Prosjektoppgave: Timetable alternatives for Trønderbanen - Panagiota Kostra, NTNU

The purpose of the specialization project is to find alternative timetables for Trønderbanen.  The limitations during the calculation process are more or less the limitation that the inputs of the program set. The scope of the current project also puts another limitation to the project itself. Calculating and comparing timetables that run a clock face procedure with hourly intervals sets another constraint. The other parameters of the system are considered to be the same as today. The analyzed line consists of the single line parts from Søberg to Trondheim S and Stjørdal to Steinkjer and the future infrastructure that includes a double track from Trondheim S to Stjørdal and the electrification of the whole examined line. The method used is the timetable theory and Viriato, a powerful integrated tool for timetable scheduling, made by SMA. NSB and JBV supplied all the necessary infrastructure and data needed in order to make these calculations. The background is Traffic Theory that helped to evaluate the produced Railway Timetables. The examined line is the one between Steinkjer-Søberg. The results are four timetables (A,B,C,D). After assessing a number of factors, the best alternative is scenario C. A recommendation for further study would be to examine half –hour services between the major stops that have the biggest demand and to intergrade this in a general transportation map that will include other means of transportation. The full timetable, including freight and long distance trains should be incuded in expanded evaluations and possible simulations of robustness.

 Last ned prosjektoppgave


Prosjektoppgave: Market Potential & Train Concept Trønderbanen - Ágúst Már Gröndal & Erik Smedsrød, NTNU

This report covers the work completed in analyzing the future market potential for NSB at Trønderbanen. The analyses expose a great potential of closing the gap of unrealized market shares and become a frontrunner of public transportation in the region. The major market is located northeast of Trondheim with specific interest of establish a frequent supply between Trondheim – Stjørdal and two new stations at Grillstad and Ranheim. An extraordinary interest of setting up a station at Bjørndalen was found due to the high traffic and the point of connection. In view of the current railway network, the social development analysis related to critics and theory on field studied as well as elements from the case study, founds the basic platform of the following concept (read report).

Last ned prosjektoppgave


PUSAM i media og omtaler av prosjektet

Publisert 20. juni 2011