PUSAM: Punktlighetsforbedring for godstrafikk på bane gjennom beslutningsstøttesystem basert på samfunnsøkonomiske kostnader

Prosjektet PUSAM er avsluttet, videre forskning på tematikken har fortsatt i prosjektene PRESIS og PRESENS.

PUSAM har som formål å øke påliteligheten forbundet med godstransport på jernbane. Prosjektet vil utvikle metodikk og et beslutningsstøttesystem som kan synliggjøre kvalitetsbrister i jernbanetransporten, og tallfeste effektene i tid og kroner. Systemet skal støtte rangering av forbedringstiltak, prioritering av kostnadseffektive investeringer i infrastruktur og vedlikehold, samt planlegging og styring av trafikken. Effektmåling av gjennomførte forbedringstiltak vil også inngå i arbeidet for å sikre kontinuerlig læring og forbedring.

Jernbaneverket, som eier jernbaneinfrastrukturen i Norge, er ansvarlig for prosjektet. I tillegg deltar CargoNet, NSB, Flytoget, SINTEF, Transportøkonomisk Institutt og NTNU i arbeidet som strekker seg fram til avslutningen av 2012. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd SMARTRANS og de deltagende organisasjonene.

Prosjektets to hovedutfordringer vil være:

  • å kombinere ulike fagområder som samfunnsøkonomi og operativ planlegging og styring av jernbanesystemet.
  • å utvikle et beslutningsgrunnlag som skal ligge til grunn for beslutningsstøttesystemet.
     

Jernbaneverket, som eier jernbaneinfrastrukturen i Norge, og jernbaneforetakene som deltar i prosjekektet (CargoNet, NSB, Flytoget) har stort behov for resultatene. Disse vil også være de første brukerne. Gjennomføringen av prosjektet er basert på at resultatene fra prosjektet implementeres i de deltakende organisasjonene parallelt med forskningsprosessen. Dette skjer både gjennom deltakelse i prosjektgruppen og ved bruk av hele eller deler av systemet som utvikles. 

 

PUSAM avslutningsseminar 11. februar 2013

Åpne presentasjoner fra avslutningsseminaret vil legges ut på disse nettsidene under Resultater.

Tre-årig FoU-prosjekt med Jernbaneverket, CargoNet, Flytoget, NSB, SINTEF, NTNU og TØI. Finansiert av organisasjonene og Norge forskningsråd SMARTRANS